Областният информационен център в Силистра с нова серия срещи "ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020"

8/11/2013
 
 
        Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) започва през месец ноември нова поредица срещи по общини с широк кръг представители на местните общности – местни власти, експерти в различни направления, НПО, читалища и всички заинтересовани лица. Информационни събития ще бъдат проведени в общинските центрове на област Силистра: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан. Темата на работните дискусии е „ЕВРОФОНДОВЕТЕ – НАУЧЕНИ УРОЦИ (2007-2013) И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ (2014-2020)“,  като целта е да се затвърди имиджа и разпознаваемостта на ОИЦ и мрежата като надежден информационен партньор. Задачата на експертите е да подбират, обработват и своевременно да предоставят информация, която да подпомогне представителите на всички целеви групи да намерят своето място и да дадат своя принос за бъдещото развитие на общността и региона.
         Наред с  набирането на обратна връзка за научените уроци от периода 2007-2013 г., ще бъде разгледан и процесът по подготовката на Новия програмен период (2014-2020). Яснота за посоката на развитие на Политиката на сближаване и за реализирането ѝ в България, ще внесат работните документи на Споразумението за партньорство и на новите Оперативни програми. Пилотното прилагане на модели за териториални инвестиции в някои региони (област Смолян и Северозападен район за планиране) ще бъде част от дискусиите относно бъдещи възможности на област Силистра за привличане на целенасочено финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Срещите ще се проведат в по следния график:
1.    Община Ситово – 12 ноември 2013 г.(вторник), 10:00 ч., зала на Общински съвет Ситово;
2.    Община Тутракан – 13 ноември 2013 г.(сряда), 10:00 ч., зала на Общински съвет Тутракан;
3.    Община Кайнарджа – 14 ноември 2013 г.(четвъртък), 10:00 ч., зала на Общински съвет Кайнарджа.
4.    Община Дулово – 19 ноември 2013 г.(вторник), 10:00 ч., зала на Община Дулово;
5.    Община Алфатар – 20 ноември 2013 г.(сряда), 10:00 ч., зала на Община Алфатар;
6.    Община Главиница – 21 ноември 2013 г.(четвъртък), 10:00 ч., зала на Общински съвет Главиница;
7.    Община Силистра – 22 ноември 2013 г.(петък), 10:00 ч., зала за обучения в Областен информационен център – Силистра.
 
    ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Областен информационен център - Силистра, Ул.„Симеон Велики“ 49 (вход към Кукления театър), Тел. 086 822 012, e-mail: oic_silistra@abv.bg, oic.silistra@eufunds.bg