Областният съвет за развитие в Силистра съгласува Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация

15/10/2013
 
 
          В Силистра по покана на областния управител г-н Насуф Насуф бе проведено заседание на Областния съвет за развитие, в който участват представители на общините и на различни институции. В заседанието се включиха Ивета Маринова, началник отдел „Стратегическо управление“, и Вела Петрова, държавен експерт в отдел „В и К“, като представители на дирекция „В и К“ в Министерството на регионалното развитие, както и Юзлям Камберова, началник на отдел в Северен централен район. Взето бе решение за съгласуване на проекта за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация при „В и К“-системите и съоръженията на обособената територия на „В и К“ ООД – Силистра. Решението е във връзка със Закона за регионалното развитие. В друга точка от дневния ред представителите на общините заявиха готовността си до края на годината във всяка една от тях да има приети общински планове за развитие за програмния период от 2014 до 2020 г. Общински съвет – Силистра вече е утвърдил местния план на най-голямата община в областта. През ноември планират това да се случи в Алфатар, впоследствие и в останалите общини на региона.
          Г-н Лоран Фан като ръководител на проекта представи Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация в област Силистра, изготвен от консорциум, съставен от по две български и френски фирми: „Сьорека – СЦЕ – Хидропроект – Аркадия инженеринг“. Проектът е в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен периоди. Изпълнението му на финала би струвало 529 млн. евро. В прогнозен план ефектът би бил максимално удовлетворяване на потребителя откъм качество на водата, плащане на социална цена при намалени загуби. В краткосрочен план се предвижда да приключи хармонизирането на законодателството, при средносрочието са предвидени допълнителни дейности и подобряване на качеството и количеството на водата, накрая – устойчиво предоставяне на предлаганите услуги от страна на „В и К“. Подобни планове се разработват общо в 51 териториално обособени структури. Регионалните планове се съгласуват със съответната Басейнова дирекция и с евентуалната екооценка на МОСВ. Асоциациите „В и К“ приемат плановете, за да се работи по тяхното изпълнение.
        Планът е изготвен в изпълнение на европейските директиви относно задачата всеки жител да има достъп до питейна вода, а в населените места над 2 000 души да разполагат с канализационни системи за отпадни вода. В област Силистра това са градовете Силистра, Дулово и Тутракан, както и селата Айдемир, Калипетрово и Черник. Малките населени места също са взети предвид, но са третирани по-глобално. В тези населени места само в Черник изобщо няма или не е изграждана канализационна система.
       В дискусията участваха председателят на Общински съвет – Силистра Димитър Генов, според когото има опасност в годините напред да стане твърде висока за хората цената на питейната вода, защото ще се направят инвестиции, а населението намалява при планирана увеличена консумация – от 93 л на 120 л за жител на денонощие. Кметът на община Ситово Николай Неделчев препоръча на авторите на проекта да вземат предвид всички съоръжения, изградени от общините, които не са преминали официално за стопанисване и  експлоатация от страна на „В и К“. Станка Лазарова, изпълнителен директор на СТПП, включи в дискусията темата за мястото на бизнеса в процеса на консумация и плащане на водата, което поставя въпроса за ефективността от проекта.
     От екипа на проекта бе изяснено, че по принцип на всеки пет години, а и по-често, е възможно при доказана необходимост да се правят промени в съдържанието му. На следващ етап предстои да се събере Асоциацията по „В и К“ за област Силистра, за да даде съгласието си за Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация в област Силистра.