Приемната грижа в област Силистра в напредък и с идеи за развитие

7/10/2013
         В първите дни на м. октомври  в Областния информационен център в Силистра се проведе междуинституционална работна среща на тема „Развитие на приемната грижа в област Силистра“. Присъстваха Вяра Емилова – заместник областен управител на област Силистра и Лили Дочева – старши експерт в областната администрация; Анелия Василева – директор на РДСП – Силистра;  част от екипа на проект „Подкрепа“ – Боряна Климентова (ръководител) и Лина Иванова (координатор); Милена Влахова и Елена Петкова като представители на фондация „Надежда и домове за децата“ – България; директори на дирекции „Социално подпомагане“ и началници на отдели „Закрила на детето“ в областта; екип по приемна грижа към проект „И аз имам семейство“ на община Силистра; приемни родители. Работната среща беше открита от Вяра Емилова като символичен домакин, приветствайки присъстващите и изразявайки готовност за съдействие за развитие на услугата „Приемна грижа“ в областта и при подпомагане на всички участници при осъществяването на тази услуга.  По време на срещата Боряна Климентова представи проекта „Подкрепа“, а Анелия Василева запозна присъстващите с постигнатите резултати в развитието на приемната грижа в областта. Към настоящия момент са утвърдени 20 професионални приемни семейства, като от тях 17 са в община Силистра. Дванадесет предпочитат да отглеждат здраво дете, 6 имат изискване детето да не е с тежки физически или психически увреждания, а 2 са готови да приемат дете с увреждане. В момента 23 деца са настанени при приемни родители, от които 18 са от ромски произход. Ваня Райчева – началник на отдел „Закрила на детето“ в община Силистра, информира за процеса на подбор, оценка и обучение на приемни семейства. Ръководителят на екипа по приемна грижа към проект „И аз имам семейство“ на община Силистра – Мирослава Моллова, представи предизвикателствата, проблемите и постиженията. Цел на проекта е реализацията на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.
          Представителите на фондация „Надежда и домове за децата“ – България от град  Русе запознаха участниците с примери за добри практики на приемни семейства в областта на най-големия български крайдунавски град, описвайки модели на работа с приемните семейства, основани на активна подкрепа; с работата си за промяна на нагласите на кандидатите за приемни родители по отношение на грижата за деца в по-ниска възраст и за деца с увреждания, както и за въвличане на приемните семейства като съмишленици и партньори в процеса по деинституционализация. Основният им извод: „Необходима е активна работа с приемните семейства в посока мотивиране да приемат и деца с увреждания. В процеса на набиране на нови кандидати голяма роля имат и действащите приемни родители, които от своята практика могат да споделят опит и да привличат най-убедително нови семейства.“ Срещата по деинституционализацията и приемната грижа, проведена в Областния информационен център – Силистра, е в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и с финансирания от Оперативна програма „Техническа помощ" проект „Подкрепа", координиращ националните проекти, свързани с деинституционализацията. Срещата бе част от кампанията на ОИЦ – Силистра, преминаваща под мотото „Добри практики и научени уроци“.  Чрез нея се представят проекти в различни направления, финансирани от оперативните програми.
          Близо 40 представители на заинтересованите страни участваха в проведения форум. Те работят пряко за изпълнение на сложния и труден процес на деинституционализацията - институциите, ангажирани с ръководенето на процеса; организации, предоставящи социални услуги, и приемни родители. Боряна Климентова, ръководител на проект „Подкрепа", разясни, че целта на събитието е да бъдат дискутирани по места проблемите, които срещат семействата, решили да се посветят на нелеката задача да дарят грижа и любов на изоставени деца. Споделянето на опит и добри практики в сферата на приемната грижа беше част от програмата на срещата. Дискусията ще бъде обобщена в анализ, който ще допринесе за синхронизиране на политиката на национално и местно ниво в процеса на извеждане на децата от специализираните институции и осигуряването на подходяща грижа за всяко дете в риск. Заместник областният управител Вяра Емилова се ангажира с проблемите на приемната грижа в Силистра и обеща съдействие при преодоляване на трудностите и прокарване на предложенията на по-високо равнище.  Срещата завърши с предложението на Милена Влахова за провеждане на нова среща по въпроси за превенция на приемна грижа на ниво родилен дом, което беше подкрепено от присъстващите. Организаторът на срещата - ОИЦ – Силистра, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
По материали на ОИЦ – Силистра и на участници в срещата