Нов проект в областната администрация в Силистра

1/10/2013
 
          В понеделник – 30 септември 2013 г., в заседателната зала на областната администрация в Силистра екипът за управление представи новия проект „ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА – ПО-КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА“ пред държавни служители и експерти от областта. На 1 октомври проектът бе представен и пред местни, регионални и национални медии. Той е по договор №ЦА12-22-15 от 16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Началото на проекта с продължителност 12 месеца е през м. август т.г. Общата стойност на проекта е 38 426,52 лв. „Цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна администрация – Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им, като целевата група е от държавни служители и експерти в областната администрация“, заяви ръководителката на проекта Лейла Слатинска, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финансии управление на собствеността“. В представянето пред медиите участва заместник областният управител Вяра Емилова.
           След като се проведат предвидените обучения се очаква ефектът от тях да бъде в повишен професионализъм и ефективност в дейността на висшите служители,. В сферата на своите дейности експертите в областна администрация също ще повишат своята компетентност, професионални умения и квалификация. Натрупвания в знанията ще има в управленските умения, в познаването и прилагането на правните аспекти и в управлението на административната дейност, вкл. и по отношение на превенцията и противодействието на корупцията. Част от служителите ще преминат курс по английски език.