Областният информационен център с форум за еврофондовете - научени уроци и предложения за промяна

27/9/2013
               Областният  информационен център – Силистра проведе две кръгли маси за представяне на добри практики и за дискусия за трудностите при изпълнение на проекти по оперативните програми на ЕС. Акцентът в първата среща беше върху проектите на общинските администрации, а в последвалата бяха разгледани проектите с образователни дейности. Кампанията „Научени уроци“ се провежда от мрежата от областните информационни центрове в цялата страна и е под егидата на Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието. След направеното обобщение на анкетните карти, попълвани от бенефициенти, бяха изведени критичните точки, отнасящи се за всички оперативни програми и видове проекти: финансиране; административни трудности;  усложнени процедури. Експерти в различни направления дадоха конкретни предложения за опростяване и улесняване на процеса по усвояване на евросредства. Уеднаквяване на изискванията и образците на документи по всички оперативни програми и електронното им подаване ще улесни бенефициентите и ще съкрати административната работа както на кандидатите, така и на управляващите органи. Необходима е сериозна корекция в сроковете за одобрение, сключване на договор, верификация на плащания и получаване на финансиране, както и спазване на поетите задължения и от двете страни по договора.
               Малките общини, читалищата, училищата и НПО срещат големи трудности при финансирането на дейности по проекти. Предложението тук е за увеличаване на процента на авансово плащане или предоставяне на възможност за мостово финансиране. За ревизия на Закона за обществените поръчки (ЗОП) се обявиха всички общински експерти, защото сегашната нормативна уредба поставя под риск проектите на администрациите. Препоръка на участниците в дискусиите: „Всички трудности са взаимосвързани и въвеждането на частични промени няма да повлияе съществено на крайния резултат. Трябва много добра координация между различните звена, за да се подобри целия цикъл на един проект.“. През месец ноември ще се проведе национална кръгла маса с управляващите органи на всички оперативни програми и бенефициенти от цялата страна. По време на дискусиите ще бъде обсъдена възможността за прилагане в действие на работещите предложения в Новия програмен период 2014-2020. ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
На снимката: Представители на областна администрация в лицето на Николай Колев, Татяна Караколева и Сердар Мустафа участваха в дискусиите на Областния информационен център.