Министерският съвет създава Национален съвет за учене през целия живот за мобилизация в сектора „учене за възрастни“

27/9/2013
   
           Министерският съвет на Република България създава Национален съвет за учене през целия живот, стана ясно на проведената наскоро във Велико Търново регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора на учене за възрастни“. Заедно с представители от други области на Северен централен район от името на областна администрация – Силистра в нея участва Лили Дочева, ст. експерт „Здравеопазване” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.
            Конференцията бе проведена в рамките на проект „BG– Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на възрастни“, финансиран от ЕК и изпълняван от Министерството на образованието и науката като национален координатор на програмата за учене на възрастните. В рамките на форума са представени Европейската програма по темата и изпълнението й в България; националните цели и приоритети за периода 2014-2020 г. с основните показатели за образованието и обучението на възрастни в Северния централен район, част от който е област Силистра. Бъдещият Национален съвет за учене през целия живот (НСУЦЖ) ще осъществява координацията и ще провежда обществени консултации между органите на държавата и на местното самоуправление, представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, на работодателите на национално равнище и на неправителствените организации, работещи в областта на ученето през целия живот. Проектът за правилник за организацията на дейността на НСУЦЖ е публикуван в интернет на адрес: http://lll.mon.bg. В две от областите в СЦ район – Разград и Силистра (съответно 40.4 и 35.7% за хората с основно и по ниско образование, т.е. приблизително 8 и 8.5% от хората са без завършена образователна степен) се наблюдават завишени стойности на населението с образователна степен „начално образование – I-IV клас (МСКО-1)“ или по-ниска. По тези негативни показатели област Разград е на второ място след област Кърджали, а област Силистра е на четвърто след област Търговище сред останалите области в страната. Това показва силна поляризация между областите в СЦ район на планиране и по този показател.