Николай Димов: "Ще държа на много добрата координация между институциите!"

2/2/2012

            Областният управител Николай Димов разпореди допълнителни мерки за подобряване координацията между институциите, снегопочистваите фирми и ведомствата, ангажирани с осигуряване безопасността по пътищата и сигурността на гражданите в усложнена зимна обстановка. Те са резултат от проведеното днес (02.02.2012 г.) разширено заседание на Щаба за координация, в което взеха участие и кметовете на общини.

            Анализът на кризисната ситуация, създадена от снеговалежа и силния вятър миналата седмица, изведе 3 основни слабости – недостатъчен обмен на информация за зимната обстановка по места между службите и кметствата; недостатъчна координация между самите ведомства, при работа в сложна зимна обстановка, което от своя страна води и до  недобре почистени пътища, посочи Областният управител. Той настоя „да се съсредоточат повече сили и техника на невралгичните места, за да не се създават „тапи” от автомобили и акцентира върху необходимостта фирмата, ангажирана с поддържането на републиканската мрежа да почиства и оширява пътищата така, че те да могат да поемат и следващ снеговалеж. „Проходим път не означава почистен път” подчерта Николай Димов.

            „Ще държа на много добра координация между институциите”, предупреди Областният управител. Той обърна особено внимание на значението, което има добрата стиковка между Областното пътно управление и ОД на МВР – сектор КАТ. И за да подпомогне синхронизацията между институциите, предостави на всеки представител на Кризисния щаб и на кметовете на общини, изготвен в областната администрация, подробен телефонен указател.

            Към настоящия момент пътищата от републиканската пътна мрежа в област Силистра, които са 511 км са почистени, оширени и опесъчени, информира директорът на областното пътно управление инж. Иван Иванов.            

            В резултат на днешното заседание, областният управител допълни заповедта си от 24.01.2012 г, (в която разпореди превантивни мерки за осигуряване безопасността на движението, сигурността и спокойствието на гражданите, предвид прогнозата за влошаване на метеорологичната обстановка), като

             разпореди:

            1. При необходимост да се скъсят маршрутите на снегопочистващата техника и да се учести приминаването през критичните участъци по т. II (от заповедта от 24.01.2012 г.)

            2. Към невралгичните участъци, които при снеговалеж изискват изпреварващи действия  - въвеждане на ограничения или промени в организацията на движението се добавят  :

             - За Републиканската пътна мрежа:

                Ограничение № 5 в района на с. Руйно – с. Яребица, община Дулово.

            Ограничение № 6 в района на с. Злотоклас, община Дулово.

            Ограничение № 7 в района на с. Стефан Караджа, община Главиница. 

             - За Общинската пътна мрежа:

               Ограничение № 8 в района на гр. Дулово - с. Колобър – с. Таслаково, община Дулово.

            Ограничение № 9 в района на с. Нова Черна – с. Сяново, община Тутракан.

            Ограничение № 10 в района на с. Пожарево – с. Шуменци, община Тутракан.        

        Областно пътно управление, при получаване на сигнал за временно затруднение на движението, да търси съдействие от ОД МВР, КАТ – сектор ПП и Областен отдел на ДАИ за осигуряване на условия за снегопочистване, чрез временно ограничаване на движението на всякакъв вид МПС. Да подобри контролирането на снегопочистването. 

3. Към т. IV.

ЦСМП, преди изпращане на медицински екип, да се информира  за състоянието на пътната обстановка по дестинацията от дежурните в ОПУ, ОЦ ПБЗН, Областния съвет по сигурност, както и от кметовете на общини, кметове на кметства и кметски наместници. При получаване на информация за затворени пътни участъци да търси съдействие от ОПУ, ОУ ПБЗН и кметовете на общини за обезпечаване движението на медицинския екип. 

4. Добавя нова т. V.

Кметовете на общини да подават информация за спазване на маршрутите и графика на движение на училищните автобуси, и за изпълнение на транспортните схеми и маршрутните разписания от превозвачите на посочените телефони в т. VI. 

5. т. V от предходната заповед става т.VI. 

Копие от Заповедта ще се предостави на упоменатите длъжностни лица и директорите на здравните заведения за изпълнение. Контрол по изпълнението й Областният управител ще осъществява лично и чрез своите заместници.