Н. Димов: "Директният контакт с хората е работещия механизъм за увеличаване усвояването на средства по европейски и национални програми

1/2/2012

 

            Разяснителна кампания за открити актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони инициира областният управител Николай Димов. Тя е част от заявения ангажимент - да съдейства максимално за по-доброто и успешно усвояване на средствата по европейки и национални програми.

            Първата подобна тематична среща бе в тутраканското село Нова Черна. На близо 70 земеделски производители и животновъди бе разяснена в детайли актуалната, към момента, Мярка 141 - „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г). Въпреки мразовитото време, интерес към срещата проявиха и стопани от селата Цар Самуил, Старо село, Белица, Шуменци, Преславци, и ситовското село Искра.

            Преки срещи с хората по населени места и детайлно разясняване на възможностите  по мерки и програми – това, според областния управител Николай Димов, е работещият механизъм за оказване на реална помощ на хората, които са инициативни и полагат усилия за развитие на своите стопанства. „Нещо повече – държа не само да бъдат оповестявани месрките, но и да бъдат обяснявани на достъпен език, така че заинтересованите от тях земеделци, животновъди, овощари... максимално добре да ги разбират и използват” подчерта  на срещата Николай Димов.

            Инициативата на Областния управител бе подкрепена от заместника му Тодора Цонева, от кмета на Тутракан Димитър Стефанов и експерти от общината и председателят на „Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010” Цветан Филев. Главният експерт от Областната службата за съвети в земеделието Ванушка Петкова представи основните параметри на Мярка 141, нейните предимства и изискванията към кандидатите:

            Разяснено бе, че Мярката е достъпна и е предназначена за най-дребните земеделски стопанства - Такива, които произвеждат по-голяма част от продукцията си за собствена консумация и малка част от нея предлагат на пазара. Помощта е в размер на левовата равностойност на 1500 евро годишно (около 3000 лева), в рамките на 5 години. Тези суми са безвъзмездна субсидия – т.е. това са средства, които не трябва да се връщат. Не се изисква и собствено участие на кандидата. В същото време, стопаните добиват известна сигурност във финансово отношение и подпомагат усилията или намеренията си да преструктурират или преориентират своето стопанство, така че да е печелившо. По тази мярка могат да кандидатстват и производители на тютюн.

            Срокът за кандидатстване е до изчерпване на средствата по мярката.

            Сред основните изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите са: да бъдат регистрирани като земеделски производители, по реда на Наредба №3, най-малко един месец преди датата на кандидатстване; да са до 60 навършени години и да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст; да извършват земеделска дейност в стопанство, с икономически размер между 1-а и 4 икономически единици; трябва да обработват минимум 10 декара земя или 5 декара, ако са в необлагодетелствани райони или отглеждат трайни насаждения; нито една от земеделските култури, която отглеждат, не трябва да надвишава 85%; да отглеждат най-малко две земеделски култури или един вид култури или един вид животни.

            Обърнато бе внимание, че финансовата помощ за четвъртата и петата година се изплаща от ползвателя й при условие, че до края на третата година от издаването на заповедта за одобрение, той е изпълнил изцяло всички междинни цели, заложени в бизнес плана му.

            От 2011 г. мярката е децентрализирана – това означава, че цялото консултантско обслужване, което включва консултации и указания за попълване на документи, подготвянето на комплекта за кандидатстване, за изготвяне на самия бизнес план, се  осъществяват в Областната служба за съвети в земеделието в Силистра. Експерти от службата заявиха готовността си да посетят на място конкретното стопанство, за да са по-практични съветите им. На земеделските стопани се предлага и кратко обучение, под формата на беседа за прилагането на задължителните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

            Всички тези услуги (консултации и беседи) са безплатни за стопаните, бе подчертано неколкократно на срещата. Нещо повече, уточни Ванушка Петрова – гл. експерт в областната служба за съвети в земеделието – след като бъде одобрен за помощта, като полупазарно стопанство, кандидатът има право на безплатно обслужване, ако реши да кандидатства по някоя от другите мерки от Програмата за развитие на селските райони. 

             Такива тематични срещи, в близките дни, са предвидени и за останалите общини, най-скорошната от които ще бъде в община Дулово.