Комисията по заетост съгласува държавния плам-прием за учебната 2012-2013 г.

18/1/2012

 

Предложенията на началника на Регионалния инспекторат по образование за държавния план – прием, за учебната 2011-2012 година, обсъди и съгласува днес (вторник, 18.01.2012 г.) Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие.

В заседанието на Комисията, председателствано от зам. областния управител Тодора Цонева, участваха началникът на Регионалния инспекторат по образование (РИО) в Силистра Габриела Миткова, експерти от инспектората, представители на общините, на синдикатите, на бюрата по труда, на Стопанската камара, на Търговско-промишлената палата и на Камарата на строителите и архитектите.

            Държавният план-прием обхваща всички видове училища - профилираните и професионалните гимназии, професионални училища, профилирани паралелки в средните общообразователни училища (СОУ) и в гимназии, паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и в спортни училища, спортни училища (след ІV и V клас).

            За професионалните гимназии, професионалните училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и в спортни училища се изисква съгласуване от Комисията по заетост. След това предложенията се внасят в Министерството на образованието, където се утвърждават от Министъра на образованието.

 

План-прием след VІІ клас за учебната 2012-2013 г.

Общият брой ученици в VІІ клас тази година е 951. Той е със 142-ма ученика повече от миналата година. От тях, между 36 до 40 % ще кандидатстват за прием след VІІ клас.

Учениците ще могат да избират между 15 планирани паралелки  - 7 професионални (с 1-а повече от миналата година) и 8 профилирани. Сред новите предложения е това на Професионалната гимназия по производствени технологии „Вл. Комаров”, която открива 1 паралелка - „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки”.

За да се компенсира недостатъчният брой ученици, в предложенията за учебната 2011-2012 година не е заложен неосъществения прием от миналата година (по 1 паралелка в ПГЛП „П. Славейков”, ЕГ и ПМГ), намален е приемът в ПГСУАУ „Ат. Буров”-Силистра (от 4 на 3 паралелки) и е постигнато съгласие за базовата пълняемост за паралелките да се считат 26 ученика, а за ПГСУАУ – по 29.

           

            Профилираното образование, през учебната 2012-2013 година, ще се осъществява в 2 гимназии и 2 СОУ-та:

-          ЕГ „Пейо Яворов”-Силистра – 3 паралелки с профил Английски език, Немски език, Туризъм с френски език. Новото предложение е за паралелката с технологичен профил – „Туризъм с френски език”.

-          ПМГ “Св. Кл. Охридски”-Силистра - 3 паралелки (Информационни технологии, Математика, Биология);

-          СОУ “Н. Й. Вапцаров”-Силистра - 1  паралелка (½ Музика и (½  хуманитарен профил)

-          СОУ “Й. Йовков”-Тутракан - 1 паралелка (Математика).

 

           Изпитите за прием в VІІ клас са на 21 май по БЕЛ (български език и литература) и на 23 май по математика. В последствие учениците решават дали да използват оценките си за кандидатстване и от 15 до 20 юни 2012 г. започва подаването на заявления къде желаят да бъдат приети. На 26 юни ще бъде обявено първото класиране.

 

Професионално образование през учебната 2012-2013 г. ще се осъществява в 7 паралелки:

            - ПГСУАУ „Ат. Буров” – 3 паралелки (Банково дело, Икономическа информатика и Организация на туризма и свободното време);

            - ПГМТ „Вл. Комаров” – 2 паралелки (Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи)

 - ПГС „П.Пенев” (Професионална гимназия по строителство) – 1 паралелка (Строителство и архитектура);

 - ПГПТ „Ев. Георгиев” – 1 паралелка (Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки)

 

 План-прием след VIII  клас за учебната 2012-2013 г.

Общият брой ученици в VІІІ клас през тази година е 487 и е със 154 ученика по-малко от миналата година, което е наложило редуциране на плана в община Силистра.

Общо за областта са планирани 21 паралелки – 14 паралелки за професионално образование, 2 - за непрофилирано образование и 5 - за профилирано образование в СОУ.

Спрямо миналата година този брой е с 6 паралелки по-малко от планирания и с 3 повече от изпълнения.

Подаването на заявленията става в самите училища и започва от 3 юли 2012 г.

За задочно обучение, за учебната 2012-2013 г., са предвидени 282 места:

            - в ПГМТ „Вл. Комаров” – 35 места за профил „Машини и съоръжения за химическа и хранително-вкусова промишленост и 35 места за профил „Електрообзавеждане на производството;

            - в ПГСУАУ „Ат. Буров” – 35 места за профил „Малък и среден бизнес” и 35 места за „Кетъринг”;

            - в ПГЛП „П.Славейков” – 35 места за профил „Производство на облекло от текстил;

            - в ПЗГ „Добруджа” – 52 места за профил „Трайни насаждения”;

            - в ПГ по МСС „Н. Вапцаров” – с. Средище – 35 места – профил „Земеделец”;

            - в ПУ по СС, с. Ситово – 20 места – профил „Производство на мляко и млечни продукти”

 

            Началникът на Регионалния инспекторат по образование Габриела Миткова определи  съгласувания днес план-прием като „максимално балансиран, при тези възможности,  защото взема предвид много фактори и интересите на много страни, участници в приема - и осигуряване на разнообразни възможности за учениците и осигуряване на конкуренция, в разумни граници, като се съобразяваме с демографските възможности, и обслужването на регионалната икономика, и мисленето на взаимната връзка, между приема след седми и след осми клас, и осигуряването на равни шансове на училищата да се борят за своето бъдеще”.

 До 1 февруари 2011 година началникът на РИО на МОМН-Силистра трябва да внесе съгласуваните днес предложения за План-приема за новата учебна година за утвърждаване в Министерството на образованието, младежта и науката.