Николай Димов: "Съоръженията за напояване могат да бъдат запазени"

20/12/2011

 

            Съоръженията за напояване в област Силистра могат да бъдат запазени и развивани. Това свое твърдение аргументира днес (20.12.2011 г.) областният управител Николай Димов, на заседание на Областния съвет за развитие.

Той фокусира вниманието на присъстващите върху Закона за сдружения за напояване, и конкретните възможности, които са заложени при прилагането му. Сред основните причини за това са както сигналите за демонтирането на съществуващи помпени станции от фирмите, които ги стопанисват, така и наблюдаваната тенденция за засушаване в страната, която прави все по-актуален въпросът с напояването в земеделието, обясни Николай Димов. Той  припомни и че доизграждането на наличните напоителни съоръжения, на територията на областта, е залегнало в целите на администрацията и в Областния план за развитие.

В тази връзка, като особено удачна форма на концентриране на усилията на институциите, местната власт и бизнеса за пълноценно използване на съществуващата инфраструктура за напояване, опазване и развиване на съоръженията, Областният управител посочи учредяването на местни Сдружения за напояване. Те се подпомагат и насърчават от държавата. Сдруженията могат да се формират от собственици и ползватели на земеделски земи, е указано в едноименния закон, а преимуществата са безспорни: Сдружението може безвъзмездно, за срок от 5 години, да ползва изградените напоителни съоръжения, на територията на която е регистрирано; При доказано добро стопанисване на тези съоръжения,  Сдружението може да ги поиска и с решение на Министерски съвет – да ги получи и като собственост безвъзмездно; Предвидена е възможността да се кандидатства по проекти за възстановяване и разширяване на напоителните съоръжения. Нещо повече – там, където е налично неразпределено имущество - микроязовири или напоителни съоръжения, които са били собственост на бившите ТКЗС-та, при  регистрацията си - Сдружението ги получава, като собственост.

            Ползата от напояването е безспорна – от една страна ще се насърчи развитието на зеленчукопроизводството, а това от своя страна ще даде пряко отражение върху намаляване на безработицата в района”, посочи Николай Димов. Но изрази увереността си, че е нужно осъзнато желание за отговорно стопанисване на хидромелиоративния фонд на местно ниво и неговото надграждане”. Областният управител препоръча на местната власт по общини, чрез големите земеделски производители, да бъде проведена разяснителна кампания за възможностите на Закона за Сдруженията за напояване.

Членовете на Съвета за развитие на област Силистра и представители на Камарата на строителите, архителтите и инженерите, които присъстваха на заседанието по покана на Областния управител, определиха идеята като особено актуалнаи заявиха готовност да съдействат с познанията и опита си, на евентуални местни Сдружения.

            Този въпрос ще бъде поставен и на предстоящото заседание на Областния съвет по земеделие, предвиден за началото на следващата година.

              ***На днешното заседание, областният управител Николай Димов постави на вниманието на присъстващите амбициозната си цел – да бъде ускорен процесът по разработване на проекти, кандидатстване по европейски програми и реализирането на проекти. Декларира готовността на експертите в администрацията да съдействат в пълна степен на колегите си в общините.  Препотвърди намерението си да съдейства за стиковане  на усилията на цялата област, съвместно с професионалните гилдии, за да бъде успешно и в срок кандидатстването с проекти.

Конкретна стъпка в тази посока е планираната, за 23.12.2011 г. (петък), тематична среща с експерти от областната и общинските администрации и от Областния информационен център, които да концентрират усилията си върху възможностите за кандидатстване, начините, търсения ефект, спечелването на проекти и реализацията им.

             ***Областният съвет за развитие актуализира и състава си. Наложиха го промените в ръководствата на общините, на общинските съвети и на областната администрация.

Председател на Съвета е областният управител Николай Димов. Заместникът му Алтимир Адамов е определен и за заместник-председател на Областния съвет за развитие на област Силистра. Членове на Съвета са кметовете и представители на общинските съвети на 7-те общини на област Силистра, представители на КТ „Подкрепа” и на КНСБ, на Силистренската търговско-промишлена палата, на Стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Силистра, на Асоциацията на индустриалния капитал и на Съюза за стопанска инициатива.

            На днешното си заседание, Съветът определи кметовете на общините Силистра и Дулово - д-р Юлиян Найденов и д-р Юксел Ахмед за свои представители в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране. Те ще имат ангажименти и по представителството в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда”.