Регионалните приоритети в социалната политика обсъди Комисията по заетост към Регионалния съвет за развитие

13/7/2011

            

            Комисията по заетост към Областния съвет за развитие обсъди и прие днес (13.07.2011 г.) предложенията, към Министерството на труда и социалната политика, които да бъдат взети под внимание при разработване на Националния план за действие на заетостта за 2012 г.

            В началото на заседанието бяха представени новите директори на Бюрата по труда в Силистра и Дулово. Силистренската дирекция оглавява финансистът Николай Николовдългогодишен ръководител в сферите на банковото дело и на застраховането, бил е директор и в частна фирма, както и директор на дирекция „Финаси” в Община Силистра. Директор на Бюро по труда-Дулово е Юксел Исмаил.

            В заседателната зала на областната администрация, Комисията по заетост, председателствана от зам. областният управител Тодора Цонева, заседава върху 4-те основни акцента за определяне на Националния план - приоритети в политиката по заетостта и обучението на възрастни на местно ниво, залегнали в стратегически документи за регионално развитие; основни целеви групи на местния пазар на труда, с трудности пред професионалната си реализация, към които приоритетно следва да се насочи политиката по заетостта; успешни проекти и програми за заетост и обучение, които следва да продължат да се реализират и конкретни проблеми при изпълнението на програми и мерки за заетост и обучение.

Информацията е базирана на доклади от Бюрата по труда в Силистра, Тутракан и Дулово и на предложения на членовете на Комисията.

            Като приоритети в политиката по заетостта и обучението на възрастни на местно ниво, залегнали в Стратегията за развитие... бяха изведени – подобряването на адаптивността и пригодността на заетост на работната сила, усъвършенстване на човешките умения, чрез обучение и квалификация; осигуряване на равен достъп до качествено образование през целия живот и интеграция и реинтеграция на групи в социална изолация.

            Като основни целеви групи на местния пазар на труда, с трудности пред професионалната си реализация, към които приоритетно следва да се насочи политиката по заетостта са бяха определени: безработни младежи до 29 г., завършили средно или висше образование и без професионален опит; безработни лица над 50 г.; безработни, изтърпели наказание „лишаване от свобода”; безработни с основно и по-ниско образование; продължително безработни и лица на социално подпомагане; хора с увреждания.

            Като успешни проекти и програми за заетост и обучение (с акцент върху регионалните и местни инициативи), които следва да продължат да се реализират бяха предложени: схемите „Развитие”, „Отново на работа” и „Аз мога” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Националните програми „Нова възможност за заетост”, „Асистенти за хора с увреждания”, „Старт в кариерата” и „От социални помощи към осигуряване на заетост” и регионалните програми за заетост.

            Като конкретни проблеми при изпълнението на програми и мерки за заетост и обучение, Комисията по заетост изведе:

- стесненият обхват на фирмите без данъчни задължения;

 - изключването на една от основните групи земеделски производители и фирми с основна дейност селскостопанско производство, които в голяма част от региона на Дирекция „Бюро по труда”-Силистра формираха субсидираната заетост;

 - изискването на средно списъчен състав за последните 6 месеца – то изключва много фирми, потенциални кандидати, предвид кризисната ситуация за цялата икономика и сезонния характер на основните дейности;

             - иипсата на кандидати – работодатели, образователни институции, обучителни институции и организации, центрове за професионално обучение и неправителствени организации на територията на общините, способни да изготвят проекти, насочени към целевите групи за кандидатстване с проекти по Европейски програми

            - ниска мотивация на регистрираните безработни за включване в програми или мерки за заетост и обучение – пример в БТ-Дулово, където над 70 % от всички регистрирани безработни не търсят активно работа;

            - отсъствие на организационен капацитет или икономическа стабилност на работодателите, предимно от реалния сектор.

            - налице е необходимост от намаляване обема на документооборота;

            - във връзка с намаляване на разходите, преминаване на контролната дейност по Схема „Развитие” на двумесечен период;

Комисията обръща внимание на „крайната необходимост от регионално диференцирана политика по заетостта – т.е. различни мерки, приложени по начин отговарящ на спецификата на всеки регион. Предлага се и разширяване на кръга от работодатели, имащи право да участват по Национална програма „Старт в кариерата”, което би допринесло съществено за по-големия брой млади висшисти да започнат работа.

            Данните ще бъдат предоставени на Министерството на труда и социалната политика до 15 юли 2011 г.