Заседава Областният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

12/7/2011

 

            Областният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата проведе днес (12.07.2011 г.) в Заседателната зала на Областна администрация-Силистра, своето редовно годишно заседание.

            Председател на Съвета е областният управител д-р Владимир Янков, а негов заместник - директорът на Регионалната дирекция по горите в Русе (РДГ) – инж. Севдалина Димитрова. В състава му, чиято актуализация бе приета на днешното заседание, са включени представители на държавната и местна власт, на окръжните съд и прокуратура в Силистра, на ОД на МВР, приходната агенция (НАП), Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), директорите на Държавните горски стопанства в Силистра и Тутракан (ДГС) и на ловното стопанство „Каракуз” (ДЛС) в Дулово и др.

            Главният специалист в Регионалната дирекция по горите в Русе Розали Коев представи доклад за състоянието по опазването на горите през първото полугодие на 2011 г. в Регионалната дирекция по горите в Русе на територията на област Силистра. Според него:

            „За първото полугодие на 2011 г., на територията на област Силистра са проверени: 96 сечища; 78 дървопреработващи предприятия, складове и борси за дървесина; 480 моторни превозни средства; 22 каруци; 21 физически лица; 9 ловни дружини; 169 ловци; 89 риболовци. От тях – 41 проверки са извършени съвместно с полицията.

За констатираните нарушения са съставени 269 акта. Най-много са те по Закона за горите (ЗГ): за сеч – 52;  за транспорт – 96;  за съхранение - 112; за странични ползвания – 3 и по Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) - 6.  Отсечената дървесина  по актовете е 76 м³.

С актовете са задържани: 6 МПС, 12 каруци, 4 моторни триона и 1 брадва.  В сравнение със същия период на миналата година, актовете са намалели от 383 на 269, което е съществено намаление от 30 %.

            Актосъставители, във всички случаи, са горските надзиратели в ДГС/ДЛС и горските стражари на РДГ, като между 30 и 50 % от съставените актове са от горските стражари на РДГ, с изключение на ДЛС „Каракуз”, където няма група от горски стражари и актовете се съставят от горските надзиратели. Най-много съставени актове от горската стража има в ДГС-Силистра – 50%. Горският стражар Милен Петров беше класиран на първо място в страната за 2010 г.

            Селата Голеш, Искра, Зарник, Давидово, Чернолик, Черковна и др, се запазват като райони с висока концентрация на нарушения (бракониерска сеч на дървесина).

            Опазването на горските територии все още се осъществява от горските надзиратели в ДГС/ДЛС, независимо от собствеността. Към момента, от  информацията с която разполага РДГ-Русе, само дружеството „Екотекника” има назначена горска охрана. Останалите собственици нямат и сключени договори за опазване на горските територии с ДГС/ДЛС, частни охранители или полиция. На някой места общините проявяват желание да предоставят опазването на общинския горски фонд на горските и ловните стопанства, но към момента няма яснота как финансово и технически може да стане това.

            Физическите лица, собственици на горски територии нямат изградени обединения, имотите са разпръснати с малка площ и много наследници, което ги затруднява да изберат някой от вариантите за опазване, посочени в Закона за горите.

            По предварително утвърден график, от 5 до 14 юли съвместно с Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ ПБЗН), се извършват проверки за изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия в Годишните оперативни планове за опазване на горските територии от пожари. Проверени са ДГС-Тутракан, Община Главиница, ДЛС-„Каракуз” и „Екотекника” ЕООД. Данните сочат, че изпълнението на противопожарните мероприятия върви съгласно плановете (ГОП). За 13 юли е насрочена проверката в ДГС-Силистра.

На територията на областта, до момента, са възникнали 2 горски пожара: първият през м. април в землището на с. Старо село в 3 год. тополова култура в Защитена местност „Калимок Бръшлен”. Унищожени са на 64 дка фиданки, на стойност 11600 лв.; вторият пожар е през м. май  в с. Цар Самуил - отново в тополова гора на площ от 10 дка – няма нанесени щети.”

             Областният консултативен съвет взе следните решения:

   1. Приема доклада за състоянието по опазването на горите през първото полугодие на 2011 г. в Регионалната дирекция по горите в Русе на територията на област Силистра;

   2. Регионалната дирекция по горите в Русе (РДГ) да изготви график за съвместни проверки в горските територии, с институциите от Областния консултативен съвет..., по Закона за горите (ЗГ), Закона за лова и опазване на дивеча  (ЗЛОД) и Закона за рибарството и аквакултурите ( ЗРА).  

3.  Да продължи ваксинацията в огнището на чумния район (локализиран през 2009 г. в ДЛС „Каракуз”) за да се избегне риска от евентуално пренасяне на заразата в т.нар. „културно свиневъдство”.

            4. Да бъде затегнат регистрационният режим за домашните и ловните кучета в област Силистра, като марка за ограничаване на бракониерския лов на дивеч.