Заседава Регионалният съвет за развитие на Северен централен района за планиране

22/6/2011

Днес (22 юни 2011 г.), от 13.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация - Силистра, се проведе осмото редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него (РКК).

Настоящото заседание се свика и се откри от д-р Владимир Янков – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители и техни представители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

            Членовете на РСР на СЦР обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на СЦР за 2010 г.

            На днешното заседание бе представен Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване сред членовете на Регионалните съвети за развитие, във връзка с изработването на новата Национална стратегия за регионално развитие. Той имаше за цел да събере информация за основните проблеми на районите от ниво 2 в България, както и да очертае приоритетите за развитието им през следващия програмен период (2014-2020 г.). Анкетирани са 163 членове на Регионалните съвети за развитие на 6-те района за планиране - областни управители, представители на централната власт, общини, работодателски, синдикални организации и НПО. Като основни проблеми са изведени лошата транспортна инфраструктура (най-голям проблем – 57,4% от анкетираните), недобрата ВиК инфраструктура (35,3%), безработицата (30,1%) и демографските проблеми (застаряване на населението, обезлюдяване, миграция – 19,9%). Сред приоритетните за развитието на Северен централен район отрасли са изведени туризмът (най-вече културно-исторически), селското стопанство и индустрията.

            Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за изпълнението по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район.