Областният управител д-р Владимир Янков е настоящият председател на РСР на СЦР

25/2/2011

 
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ Д-Р ВЛАДИМИР ЯНКОВ Е НАСТОЯЩИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
 
 
 
 
     
 
      Областният управител на Силистра д-р Владимир Янков е новият председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).
Първото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), в обхвата на който се включват областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, се проведе на 20 ноември 2008 г. под председателството на  на областния управител на област Русе (той бе с мандат от 01.01. 2009 г. до 30.06. 2009 г.). Тогава, след проведен жребий, бе определена следната последователност на ротация на останалите области, включени в обхвата на СЦР:
●област Разград:                01.07.2009 г. – 31.12.2009 г.;
●област Велико Търново: 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.;
●област Габрово:               01.07.2010 г. – 31.12.2010 г.;
●област Силистра:             01.01.2011 г. – 30.06.2011 г.
 
Първото заседание, под председателството на областния управител д-р Владимир Янков, е планирано да се проведе на 31 март 2011 г. в Oбластна администрация-Силистра.  Д-р Янков се срещна (преди дни) със секретаря на Регионалния съвет за развитие на СЦР Юзлям Камберова, за да обсъдят проекта за дневен ред на заседанието. Акцент в него ще бъдат резултатите от междинните оценки за изпълнение на Регионалните планове за развитие на областите от Северен Централен район и актуализираните документи за изпълнение на Стратегията за развитие в тях.
Като ротационен председател на Регионалния съвет за развитие, областният управител на Силистра запазва и председателския си пост в Постоянния комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 
Допълнителна информация:
Функциите на Регионалния съвет за развитие са нормативно уредени със Закона за регионално развитие (ЗРР)[1]и Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР)[2] .
Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район от ниво 2 (чл. 18, ал. 2 от ЗРР).
По-важни решения, взети на проведените заседания на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР):
● Актуализиране състава на  РСР на СЦР и определяне на нови представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС (след проведените парламентарни избори на 5 юли 2009 г. и настъпилите промени в структурата на изпълнителната власт);
● Одобряване на два важни стратегически документа - Стратегически дневен ред за дейността на РСР до 2013 г. и Стратегия за организационно развитие на административните структури и звена, свързани с дейността на РСР до 2013 г.;
● Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на регионалния план за развитие на СЦР за 2009 г.;
● Одобряване Проекта на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г.;
● Представяне на резултатите от междинната оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005–2015 г.
●Представяне на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с акцент върху бъдещото развитие на района в контекста на стратегическия документ;
●Информация от представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на РКК към РСР на СЦР относно операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район.

 


[1] В сила от 31.08.2008г. (обн. ДВ., бр.50 от 30 май 2008г.)
2 В сила от 31.08.2008г. (Приет с ПМС № 216 от 02.09.2008г., обн. ДВ., бр. 80 от 12 септември 2008г.)