Областният съвет за развитие прие междинния доклад за изпълнение на областната стратегия 2005-2015 г

15/2/2011


 
            Областният съвет за развитие прие днес (15.02.2011 г.) Междинния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие (2005-2015 г.). На негова база ще се осъществи и необходимата актуализация на стратегията за развитие на област Силистра.
В изпълнение на задълженията на областния управител д-р Владимир Янков, дефинирани Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, в края на миналата година бе възложено изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Силистра (2005 – 2015 г.). Той бе изготвен от екип експерти от „ОРБИС ПЛАН” ООД – гр. София.
Междинната оценка отчита постигнатия досега опит на област Силистра в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие, като взима под внимание общия преглед на резултатите от реализацията на общинските планове за развитие в 7-те общини на областта и докладите за изпълнението на Регионалния план за развитие (2007-2013 г.) на Северния централен район от ниво 2, в чиито териториален обхват попада и област Силистра след 2007 г.
Валери Найденов – експерт „Регионално развитие” и консултант „Стратегическо палниране”, Здравко Сечков – експерт „Местно самоуправление” и Тошко Георгиев – експерт в „ОРБИС ПЛАН”, които представиха доклада си пред членовете на Областния съвет за развитие, уточниха че информационното осигуряване на междинната оценка се базира на следните по-важни източници: регионална статистика на Евростат, данни на  националния статистически институт (НСИ) и Териториално статистическо бюро, административна статистика на Агенцията по заетостта, официални справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и политики в общините в област Силистра, справки и информация от Областна администрация-Силистра, годишни доклади по наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северния централен район, официалните интернет страници на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2007-2013 г., включително централизираната Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).
Междинната оценка се базира и използва съвкупните резултати от анкетно проучване, проведено през ноември 2010 г. на територията на област Силистра, като целевите групи, обхванати от него, са ръководители и служители на областната администрация, членовете на Областния съвет за развитие – кметове и председатели на общински съвети, общинска администрация, местни и регионални икономически и социални партньори, представители на гражданския сектор, лица и експерти в различни области, имащи отношение към изпълнението на Областната стратегия за развитие.
Най-съществен напредък в реализацията а областната стратегия се наблюдава при изпълнението на приоритетна ос 1 – „Изграждане на съвременна инфраструктура, реализираща гео-стратегическото местоположение на областта, водеща до повишаване на привлекателността за инвестиции и подкрепяща ускореното социално-икономическо развитие на област Силистра” - 65% . Минимален напредък от 15 % е регистриран при Приоритетна ос 2 – „Диверсифицирана и конкурентоспособна икономическа структура на областта”.
            Актуалното социално-икономическо състояние на област Силистра, както и направените изводи от междинната оценка дават основание за дефиниране на няколко по-важни препоръки за бъдещата реализация на стратегията до 2013-2015 г., както и за разработване на нов стратегически документ за устойчиво развитие на областта до 2020 г. Някои от препоръките са:
1. Необходимо е предприемане на действия за разработване на Актуализиран документ за изпълнение на ОСР-Силистра (АДИОСР), който да отрази настъпилите промени и съвременните тенденции в политическия, икономическия, социалния и екологичния контекст за развитието на областта. Времевият период на изпълнение на АДИОСР трябва ясно да е ориентиран към края на 2013 г., съгласно изискванията на законодателството за регионалното развитие, като се предвиди разработването на нов стратегически документ за следващия планов и програмен период 2014-2020 г., съвпадащ с програмния период по фондовете на ЕС.
2. Необходимо е активизиране и разширяване на сътрудничеството с други региони в Европейския съюз с цел - трансфериране на опит, познания и умения за реализация на регионални  инициативи с трансграничен и транснационален характер и по-ефективно използване на възможностите на европейските фондове за регионално развитие.
3. Сред приоритетите за развитие на областта за периода до 2020 г. биха могли да бъдат: насърчаването на „зелените” нисковъглеродни технологии в индустриите и бита, модернизиране и развитие на базисната инфраструктура с акцент върху транспортната инфраструктура и диверсифициране на енергийната инфраструктура, развитие на електронното управление, приобщаващ икономически растеж, включващ равнопоставено участие на социалните групи, създаване и развитие на конкурентоспособен регионален туристически пазар.