Електронни услуги

 
 
 
Областна администрация Силистра предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на част от административните услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление".
 
За да ползвате електронните услуги като физическо или юридическо лице в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, е необходимо:
  • да имате регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване - ССЕВ (за физическите лица с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, за юридическите лица - с КЕП);
  • инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
  • при необходимост от подписване на документ - инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 
 
 
 
Електронни административни услуги, предоставяни от Областна администрация Силистра
 
За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Силистра:
 
1. Използвайте следната връзка към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services#anchor13 .
 
2. Изберете услуга от раздел "Услуги предоставяни от областните администрации":
 
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
 
1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
 
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
 
3. Следвайте указанията на платформата! При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.
 
 
През Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, в раздел "Услуги предоставяни от всички администрации" може да заявите още:
 
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
 
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
 
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)