ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: "Административна сграда на ул."Христо Смирненски" № 2" по Проект "Красива България" - № 9028283

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: "Административна сграда на ул."Христо Смирненски" № 2" по Проект "Красива България" - № 9028283

BG-Силистра

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Силистра, улица "Добруджа" № 27, За: Тодор Динков, Николай Петров, България 7500, Силистра, Тел.: 086 818871 ; 086 818861, E-mail: npetrov@ss.government.bg, Факс: 086 818851

Място/места за контакт: Областна администрация Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://silistra.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00000B7A?OpenDocument.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Административна сграда на ул."Христо Смирненски" № 2" по Проект "Красива България"

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видове работи, съгласно количествено-стойностна сметка.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

71161 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Силистра

 

NUTS:

BG325

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Всеки кандидат трябва:
- да е регистриран по Търговския закон, да е вписан при необходимост в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа, като изключение може да има при обект, попадащ в хипотезата на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ (за който не се изисква издаване на разрешение за строеж) или при строеж по чл. 137, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗУТ;
- да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката;
- да има оборот минимум 3 пъти прогнозната стойност на поръчката (за последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) от изпълнени СРР/СМР, сходни с тези от предмета на поръчката;
- да създаде заетост чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни на горецитирания обект;
- да постигне пазарно съотношение на труд и материали;
- да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд;
- да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода;
- да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;
- да създаде работни места при реализиране на обекта (изпълнителите на СРР/СМР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица над средното за странатасъгласно данни на Агенция по заетостта към момента на кандидатстване, наемат безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 50% от общо заетите на обекта; изпълнителите на СРР/СМР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица под средното за страната, съгласно данни на Агенция по заетостта към момента на кандидатстване, наемат безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 30% от общо заетите на обекта);
- да извърши застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, на всички работещи на обекта,  валидно за целия период на договора;
- да спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба и правилата на Проект „Красива България” (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП и РДОУПКБ);
- да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работии да притежава необходимото техническо оборудване. Ръководният и техническият персонал на кандидата трябва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката (техническият ръководител на обекта да притежава образование и минимум 5 години  професионален опит за заеманата длъжност);
-да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР/СРР на обекта необходимият брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи поКСС;
- да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните СМР/СРР по КСС към договора.
2. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документи, които са изискуеми съгласно условията.
3. Всеки кандидат извършва оглед на място на горепосочения обект, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, и подписва декларация Приложение – Декларация посещeние на обект ОБРАЗЕЦ № (непознаването на условията на обекта или документите за участие не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на кандидата, определен за изпълнител).
4. Всеки кандидат изготвя оферта в съответствие с указанията и условията, посочени в документацията за участие. При изготвяне на предложението кандидатът трябва да отчита факта, че строително-ремонтните работи биха могли да се извършват и в експлоатационни условия на сградата.
5. Офертата на всеки кандидат трябва да е изготвена в съответствие с условията за заетост и наемане на безработни. Заложените човекомесеци труд следва да са определени по такъв начин, че да бъдат удовлетворени всички договорени изисквания по заплащането на заетите работници, вкл. на безработните.
6. Всеки кандидат представя в офертата частта на цената на материалите спрямо общата стойност на СМР/СРР, съгласно анализите на единичните цени от количествено-стойностната сметка (КСС). В единичните цени на видовете от КСС следва да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за изпълнение на конкретния вид, до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от възложителя като отделна операция.
7. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид  СМР/СРР , кандидатът следва да отчете обстоятелството, че разплащането им като допълнителен вид СМР/СРР няма да бъде допуснато и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.
8. Всеки кандидат задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради и др., като отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя.
9. Всеки кандидат попълва единичните цени и стойностите без ДДС на съответните видове работи в приложената КСС (Приложение – КСС оферта).
10. Всеки кандидат задължително представя подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени.
11. Общата стойност на СМР/СРР за обекта се отразява в Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ № 10, след остойностяване на КСС (Приложение – КСС оферта).
12. Всеки кандидат трябва да представи сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод на български.
13. Всеки кандидат предлага гаранционни срокове в години за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта, като попълва Приложение – Декларация за гаранционни срокове ОБРАЗЕЦ № 8. Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на настоящата документация и изискваниятана Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и  минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
14. Всеки кандидат отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документ за внесена гаранция за добро изпълнение и документи от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от ЗОП, в т.ч. и удостоверения за липса на задължения към възложителя.
15. Всеки кандидат представя само една оферта.
16. Представената от изпълнителя банковата гаранция за добро изпълнение следва да е с валидност 6 месеца след приемането на СМР/СРР на обекта.
 
II.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР
1. Относно организацията на работа:
Изпълнението на СМР/ СРРна обекта се извършва по изготвен и одобрен инвестиционен проект или проект за заснемане, с приложена към него КСС, влючително с предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ, или План за безопасност и здраве (в случаите на издадено разрешение за строеж).Организацията на работа на изпълнителяследва да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока. При необходимост, строителят следва да има готовност с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. Строителят следва предварително да е направил организация за своевременно назначаване на контингента от безработни.
2. Относно срока за изпълнение на обществената поръчка:
Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран – 2/два/ месеца (попълва се от РЗИПКБ).
3. Относно качеството на извършваните СМР/СРР:
Строителят следва да извършва качествено СМР/СРР,съобразно проекта и изискванията на нормативната уредба, както и да бъде с особено внимание присгради – недвижими културни ценности,  при които е необходимо стриктно спазване на указанията, дадени от Министерството на културата.
4. Относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:
СМР/СРРсе извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и при спазване на всички изисквания за противопожарна безопасност и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Задължително се прави застрахованепо чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, за всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комисията класира допуснатите участници в съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия и по критерия „най-ниска цена”.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2014 17:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител,лично или по пощата,с препоръчано писмос обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.
3. Административни сведения (Приложение – Административни сведения ОБРАЗЕЦ №1).
4. При участници обединения–документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗОП).
5.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП:
5.1. Заверено от участника копие от отчет за приходите и разходите и баланс за всяка от последните 3 години;
5.2. Информация за общия оборот и оборот от изпълнени строителни обекти за последните 3 години, като тази информацията се посочва по години в Приложение – Декларация оборот - ОБРАЗЕЦ №12.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51от ЗОП:
6.1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 3 години (Приложение – Декларация основни договори ОБРАЗЕЦ №5), включващ стойности, дати и възложители, който е придружен от препоръки за добро изпълнение, в оригинал или заверени копия, за най-важните строителни обекти с посочена стойност, дата, място на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (при обекти с преходно изпълнение се представя информация за изпълнените СМР за съответната година);
6.2. Списък на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството и списък на квалифицирани строителни работници (Приложение – Декларация работници ОБРАЗЕЦ №6-ПП), съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България и Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на кандидатстване или уведомление до съответната ТД на НАП (Приложение №1 към чл. 1, ал. 1, Приложение №2 към чл. 2, ал. 1 и Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба №5/2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда);
6.3 Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители и на лицата, които отговарят за извършването на строителството (представените документи следва да доказват, че ръководният и техническият персонал на участниците притежават опит и квалификация, съответстваща на посочените изисквания);
6.4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (участниците трябва да разполагат с необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на поръчката).
7. Декларацииза отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5от ЗОП (Приложения – Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЦИ №4, №4.1 и №4.2).
8. Декларация (Приложение – Декларация подизпълнител ОБРАЗЕЦ №3) за наличие на подизпълнители, за вида на работите, които те ще извършват, дела на тяхното участие, както и съгласието им (при наличие на подизпълнители, документите по т. 2, 5, 6, 7и се представят за всеки един, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие).
9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително за минимална цена на труда и условията на труд– в случаите по чл. 28, ал. 5от ЗОП (Приложение – Декларация закрила заетост - ОБРАЗЕЦ №13).
10. Декларация, която удостоверява, че обектът е посетен (Приложение – Декларация посещение на обект ОБРАЗЕЦ №2).
11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение – Декларация за приемане на договора ОБРАЗЕЦ №11).
12. Заверено от участника копие от актуален лиценз за регистрация за съответната категория на строеж в Централния професионален регистър на строителя (при необходимост).
13. Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности (при обекти недвижими културни ценности).
14. Заверено от участника копие от сертификат за въведена система на управление накачеството ISO9001:2008 или еквивалентен.
15. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ.
16. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.
17. Декларация за липса на задължения към НАП.
18. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението напоръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №7). В декларацията се посочва производител (търговска марка), стандарт/качество и към него се представят документи за съответствие на използваните материали с изискванията на Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качеството).
19. Предложение за гаранционни срокове за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта (Приложение – Декларация за гаранционни срокове ОБРАЗЕЦ №8).
20. Организация за изпълнението на ремонта по видове дейности (представена в свободен текст във формат на участника), линеен график за изпълнение (Приложение – График за изпълнение на СМР/СРР - оферта ОБРАЗЕЦ №9), отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, обоснован и обвързан с предвидената работна ръка за изпълнение на СМР/СРР.
21. Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР/СРР на обекта, за който се кандидатства (представена в свободен текст във формат на участника), и вътрешни правила на фирмата за осигуряване на качеството.
22. Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и Пожарна безопасност (представенов свободен текст и във формат на участника), като в него се описва подробно предложението за мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта.
23. Техническо предложение (Приложение – Техническо предложение ОБРАЗЕЦ №14).
24. Подписан от участника и подпечатан на всяка страница договор за СМР – Приложение – Договор СМР (в договора се попълват само данните на участника).
25. Ценово предложение  (Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №10).
26. Остойностена количествена сметка (Приложение-КСС-оферта) на хартиен носители CD.
27. Анализи с всички елементи – норма време, часова ставка,  разход на материалите,  звено, механизация,  допълнителни разходи върху труда, доставно-складови разходи, допълнителни разходи върху механизация и печалба (ценовото предложение, КСС и анализите трябва да бъдат в оригинал, подписани и подпечатани от участника).
Забележка: Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.
Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лицеза всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, се представят документите пот. 1 и т. 6Документите по т. и т. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларация по т. се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложения: