Заповед на областния управител на област Силистра за провеждане на консултации на представените в парламента партии и коалиции за сформиране на Районна избирателна комисия - Силистра за провеждане на парламентарни избори в 20-и МИР-Силистра

10/4/2024
ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
 
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“
гр. София, район „Триадица“, НДК, Административна сграда, ет. 17
 
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 23А
 
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А
 
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 111
 
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 20, П.К. 382
 
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1463, гр. София, район „Триадица“, пл. „България“ № 1, НДК, зала 12
 
ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ КОАЛИЦИИ
           
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
В изпълнение на Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на консултации относно определяне състава на Районна избирателна комисия – Силистра за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Консултациите ще се проведат на 13 април 2024 г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала (етаж 2) на Областна администрация Силистра, с адрес: ул. „Добруджа“ № 27, гр. Силистра.
При провеждане на консултациите следва да представите всички необходими документи, съгласно т. 3 от Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, а именно:
  1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;
  5. Предложение на партиите и коалициите за резервни членове;
  6. Декларация за съгласие (приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК) от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.
С цел по-голяма оперативност, моля в срок до 09:30 ч. на 13.04.2024 г. да внесете в деловодството на Областна администрация Силистра горепосочените документи.
За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде подписан от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат съответните писмени мотиви за отказа и особеното мнение. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 
С уважение,
 
МИНЧО ЙОРДАНОВ /П/
Областен управител на област Силистра