Работна среща на областния управител с екипа на ОИЦ - Силистра

19/7/2023
В Областна администрация Силистра бе проведена работна среща на екипа на областния управител Минчо Йорданов с представители на Областен информационен център с ръководител Ана Караджова. Тя бе във връзка с началото на работата по изготвяне на концепции по Интегриран териториален подход за регионално развитие, чийто срок за представяне е краят на м. септември т.г.
 
През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публичните институции.
 
Интегрираният териториален подход в България ще се прилага чрез инструмента „интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) на базата на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (ИТСР). Видовете дейности, предвидени за  подкрепа, трябва да бъдат предварително идентифицирани  чрез подход „отдолу-нагоре“.
 
ИТСР са разработени за всеки един от шестте региона за планиране от ниво 2 съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), като определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране. ИТСР на шестте региона за планиране от ниво 2  са на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11503.
 
Водещата програма по прилагане на подхода ИТИ, съгласно Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), е Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г., но са налични и още 5 други програми. Управляващ орган на ПРР 2021-2027, осъществяващ цялостната координация по изпълнение на подхода ИТИ, е Главна дирекция  „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството,.
 
Областният управител и Областен информационен център – Силистра се уточниха на първо време информацията по темата до достигне до членовете на Областен съвет за развитие, в основата на който са представители на общините, т.е. местната изпълнителна власт, както и на местното самоуправление – общинските съвети като колективни политически законодателни органи. На свой ред екипът на ОИЦ ще информира чрез различни форми потенциалните бенефициенти, за да има от област Силистра повече представени концепции, които да бъдат разгледани и оценени, а впоследствие и по възможност утвърдени, за да бъдат на следващия етап превърнати в проекти.