Държавен план прием за учебната 2023-2024 г., област Силистра

13/3/2023
Обобщеното предложение на началника на РУО – Силистра за прием в VIII клас е съгласувано от Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие и от Министерството на образованието и науката в частта за държавните училища. Предложението включва 34 паралелки в 18 училища. Този брой паралелки е с 1 повече от изпълнения прием през 2022 г. Местата за прием са 920.
Към януари 2023 г. в VІІ клас се обучават в дневна и индивидуална форма на обучение 844 ученици, които ще участват в приема през 2023 г. Паралелките с интензивно изучаване на чужд език са 7 – в ЕГ „П. Яворов“, Силистра и ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Силистра по 3 и в СУ „Н. Й. Вапцаров“, Силистра - 1. С разширено изучаване на чужд език са 13 паралелки, а останалите 14 са по учебни планове без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.
Професионалните паралелки (20) са повече от профилираните (14) и представляват 58, 8 %. В предстоящия прием е предвиден най- големият брой паралелки с дуална система на обучение от последните години – 4 паралелки в 3 училища.
НОВИ професии или специалности (4 в 3 училища):
  • ПГПТ „Евл. Георгиев“, Силистра - специалност „Осигуряване на продуктова информация“;
  • ПГСУАУ „Атанас Буров“, Силистра – специалности „Организация на хотелиерството и Бизнес-администрация“;
  • ПГМСС „Н. Вапцаров“, Средище - специалност „Пътностроителна техника“;
Специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (6 в 6 училища):
  • сигуряване на продуктова информация - ПГПТ „Евл. Георгиев“, Силистра (1)
  • Строителство и архитектура – ПГС „П. Пенев“, Силистра (0,5)
  • Автотранспортна техника – ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра (0,5), ПГООТ, Дулово (1), ПГМСС, Средище (0,5)
  • Пътностроителна техника – ПГМСС, Средище (0,5)
  • Трайни насаждения - ПГСС, Ситово (1)
  • Производство и преработка на мляко и млечни продукти - ПГСС, Ситово (1)
 
Не се предвижда прием в задочна форма на обучение и допълнителен прием след X клас. Приемът ще бъде окончателно утвърден със заповед на началника на РУО – Силистра до 30 април.