Наличен е Областен културен календар за област Силистра за 2022 година

13/1/2022
В сайта на Областна администрация Силистра www.silistra.government.bg - секция "Стратегии, планове и календари", подсекция "Календари", е публикуван "Областен културен календар за 2022 г.", в който в обобщен вид са представени предвидени за настоящата година предложения на общини, читалища и други институции за събиитя в духовната сфера както индивидуално, така и в партньорство. Календарът съдържа наименование на събитието, кой е неговият организатор и данни за контакти: телефони и имейли. Информацията е предназначена за потребители от съответните общности, за широката публика, както и за сведение на медиите. Ориентацията е за всеки месец - на кои дати са планирани различни форми на общуване по  дадени поводи или в рамките на традиционни за календара тържества. С най-значимите прояви от културния календар на област Силистра е запознато и Министерство на културата, което подпомага някои от дейностите целево, а за други разходите са регламентирани в друг бюджетен порядък.