Правителството приe проект за Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации

28/10/2021
 
На свое заседание МС на Република България прие проект на решение за приемане на Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 година. В област Силистра доброволни формирования има създадени в няколко общини: Алфатар, Главиница, Ситово и Кайнарджа. Проектът на Стратегия е в съзвучие с Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 2.12.2020 г.
 
Той цели очертаване на насоките за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България до 2030 година. Той е следствие на постигнатото в тази област през последните 9 години, както и отговор на ключови проблеми, актуални и към настоящия момент. Причините за разработването на проекта на Стратегия са свързани с все по-сложния околен свят, в който живеем, социалните, икономическите и технологичните промени и изменящото се метеорологично време, изискващи да се отговори на широк кръг от инциденти и природни бедствия, и на необходимостта от ангажираност на населението в осигуряване на навременна реакция.
 
Проектът на Стратегията отразява международното схващане, че доброволчеството е свързано с основни ценности на Европейския съюз като гражданското участие и солидарността с нуждаещите се. Поставя се акцент върху обучението на доброволците и подготовката на доброволните формирования за реакция. В него намира отражение осъзнатата всеобхватна роля на доброволчеството в защитата при бедствия и необходимостта от осигуряване на благоприятна среда за участие на гражданското общество в дейностите по осигуряване на собствената им безопасност.
 
Четирите стратегически цели са: утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на единната спасителна система, сътрудничество между местната власт, работодателите и националното сдружение на доброволците за развитие на дейността на доброволните формирования, повишаване обществената значимост и признание за всеотдайността на доброволните формирования в Република България и формиране на интерес в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към дейността на доброволните формирования и призванието да се помага при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
 
Резултатите от приемането на проекта на Стратегия са свързани с очертаване на визията за развитие на доброволните формирования до 2030 година, което ще допринесе за последователност в действията на всички страни, ангажирани в процеса на утвърждаване, развитие и популяризиране на дейността на доброволните формирования и членуващите в тях доброволци, както и за повишаване интереса в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към тази дейност.
 
Доброволческата дейност е изправена пред предизвикателството да укрепи капацитета си. Поставен е акцент и върху разпознаваемостта на доброволците, членуващи в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия. пожари и други извънредни ситуации - разграничаването на понятията „доброволец/доброволно формирование“ по Закона за защита при бедствия и общото понятие „доброволец/доброволно формирование“.
 
Проектът на Стратегия е разработен на база на анализ на актуалното състояние на доброволните формирования в Република България, включващ функционален анализ, анализ на изпълнението на дейностите от Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България, реализирана в периода 2012-2020 година и SWOT анализ на сектора. Този проект съдържа въведение, аналитична част (анализ на състоянието на сектора), визия за развитие, водещите принципи, стратегическите цели, дейности, очаквани резултати, индикатори, финансово осигуряване, отговорни институции за реализиране и мониторинг на Стратегията и заключение.