Национална среща на областните управители

20/10/2021
Областният управител на област Силистра Ели Тодорова участва в град Стара Загора в национална работна среща на областните управители в Република България за обсъждане на проблемите, пред които областните администрации са изправени при изпълнение по региони на нормативно вменените им правомощия като представители на държавната власт.
 
По време на дискусията те изложиха трудностите, с които се сблъскват при разрешаване на различни казуси, включително при стопанисване на държавни имоти и се обединиха около идеята за обмяна на опит, както и за прилагане на добри практики.
 
Държавата да не разходва средства за събаряне на незаконно построените обекти, а този разход да бъде за сметка на нарушителя, бе едно от направените предложения. Разгледан бе обстоен анализ на проблемите, свързани с управление и разпореждане с имоти в категория „държавна собственост“ – сгради, терени и др., някои от които са в съсобственост, а други са в недобро състояние и искат поддръжка. Сред проблемите бе поставен акцент върху трудностите при охраната на някои от тях.
Внимание е обърнато върху административното обслужване на гражданите и най-вече върху създаване на административни звена за комплексно обслужване с цел пестене на средства, време, а и за постигане на по-добро качество в полза на гражданите.
Едновременно с дебатите по затрудненията, които срещат в работата си, областните управители се обединиха и около предложения, които ще бъдат предоставени на вниманието на Министерския съвет.
Областните управители споделиха проблеми и организационни трудности, с които са се сблъскали на парламентарните избори през м. юли т.г. при подготовката на изборния процес, на база на вменените им отговорности като областни администрации, при това в контекста на първите по рода си избори за президент и за нов парламент, провеждани едновременно.