На 14 май 2021 г. (петък) от 11 ч. в сградата на Областна администрация Силистра - консултации за състава на Районна избирателна комисия Силистра

13/5/2021
 
ДО
 
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ КОАЛИЦИИ
 
 
            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание на Република България, насрочени на 11 юли 2021 г. с Указ № 130 на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 39/12.05.2021 г.), Ви каня на 14 май 2021 г. (Петък) от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Силистра (Заседателна зала на IІ-ри етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Силистра.
Съгласно Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят:
1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 10.05.2021 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);
5. Предложение на партиите и коалициите по т. 1 от Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК за резервни членове по т. 3, буква „а“ от същото решение, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК).
За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде подписан от участниците в консултациите. При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат съответните писмени мотиви, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 
С уважение,
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
Областен управител на област Силистра