Областна администрация Силистра приключи един от основните етапи по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите"

1/4/2021
В Областна администрация Силистра приключи един от основните етапи по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите – изготвянето на „Доклад за проведена самооценка на Областна администрация Силистра“. Докладът отразява състоянието на администрацията с нейните силни страни и области за подобрение. Т
 
Той бе утвърден от заместник-областния управител Илиян Великов и е изпратен в Институт по публична администрация.
 
Следващият етап по проекта е изготвяне на План за подобрение, като за целта предстои групата за самооценка да премине през второ специализирано обучение в края на месец април т.г.
 
По време на процеса на самооценка е направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от група за самооценка, сформирана със заповед на областния управител. Резултатът е точна картина за състоянието ѝ и яснота кое работи добре, и кое – не. Групата за самооценка очерта 107 силни страни,  46 области за подобрение и предложи 52 мерки за подобрение..
 
Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение.
 
Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.
 
Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“, като използва знанието и енергията на хората в нея.