Регионално участие в проект на Министерство на икономиката с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

4/2/2021
През м. януари 2021 г., Министерство на икономиката започна съвместен пилотен проект с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - ОИСР, ("OECD pilot initiative on regional innovation diffusion: Bulgaria North Central Region”), който ще проучи регионалния иновационен профил на Северен централен район, чрез сравнителни показатели на силните и слабите страни на иновационната екосистема.
 
За целта трябва да се ангажират ключови участници по проекта както с участието на експерти от Министерството на икономиката, така и с участие на представители на регионалните заинтересовани страни. Целта е да се идентифицират връзките между посредниците за разпространение на иновации, техните политики и ефективност. Разпространението на иновации е процесът, чрез който фирмите събират знания, информация и иновации отвън и ги използват, за да  представят свои собствени иновативни продукти или процеси. 
 
Проектът има няколко етапа на изпълнение, както следва:
 1. Януари – Февруари 2021 г:
 • Встъпителна среща по проекта, идентифициране на участниците по проекта, проучване на регионалната иновационна система, попълване на въпросници, изпращане на покани за виртуални семинари и провеждане на първия виртуален семинар;
 1. Март – Април 2021 г.:
 • Провеждане на втори, трети и четвърти виртуални семинари;
 1. Май 2021 г.:
 • Изготвяне на проект на доклад от ОИСР;
 1. Юни 2021 г.:
 • Коментиране на доклада за региона;
 1. Юли 2021 г.:
 • Окончателен доклад за региона от ОИСР с препоръки.
 
Изискванията към участниците в проекта са следните:
 
 1. Да има представители от областна администрация, от общините на територията на областта, от работодателските организации, от бизнеса, от академичните страни (ВУЗ, научни институти или научноизследователски организации) и от гражданския сектор (НПО), които да имат отношение към иновациите;
 2. Да ползват английски език или да има осигурен преводач, при провеждане на  виртуалните семинари.
 
При проявено желание за участие в проекта от упоменатите по-горе заинтересовани страни, в срок до 11.02.2021 г., трябва да бъдат изпратени в Областна администрация Силистра (e-mail: ss@ss.government.bg), имената и данните за контакти на участниците.