Две заповеди на министъра на здравеопазването - от 13 и от 16.11.2020 г.

16/11/2020
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД РД-01-655/13.11.2020 Г.
 
 
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември  2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
  1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
4. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,  при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
5. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека,  при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
7. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
8. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска по отношение на международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и задължително носене на защитни маски за лице.
9. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и  бар-клуб.
10. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.  
12. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
13. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
14.  Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
15. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 часа. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.
16. Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 часа и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.
17. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
18.  Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна  дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
19. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
20. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с   основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 %  от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.
21. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените  противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
22. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.
23. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.
24. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения,  контролирани от агенцията.
25. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.
26. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.
27. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.
II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на всяка община, при спазване на изискванията на т. I, 22 и съобразно указанията по т. II.
IV. Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. се отменя.
V. Заповедта влиза в сила от 14.11.2020 г.
VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД РД-01-658/16.11.2020 Г.
 
за изменение на Заповед № РД-01-648 от 10.11.2020 г. На основание чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс Н А Р Е Ж Д А М 1. В Заповед № РД-01-648 от 10.11.2020 г., Приложение № 3 към т. 7 се изменя така: „Приложение № 3 към т. 7 Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ 1. Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София; 2. „Многопрофилна болница за активно лечение – София“ в структурата на Военномедицинска академия, гр. София; 3. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, гр. Варна; 4. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр. Стара Загора; 5. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА““ ЕООД, гр. Бургас; 6. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. Пловдив; 7. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ““ ЕАД, гр. Пловдив; 8. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, гр. София; 9. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София; 10. „Многопрофилна болница за активно лечение“ Лозенец““ ЕАД, гр. София; 11. „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА“ ЕАД, гр. София; 12. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, гр. София; 13. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД, гр. София; 14. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС“ ООД, гр. София; 15. Столична регионална здравна инспекция; 16. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД, гр. Пловдив; 17. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен; 18. „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София; 19. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОДИМЕД 99“ ООД, гр. София; 20. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД“ ООД, гр. София; 21. „ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА“ ООД, гр. София; 22. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД, гр. Кърджали; 23. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ““ ЕАД, гр. София; 24. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД, гр. Разград; 25. „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕСОФИЯ” ЕАД, гр. София; 26. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД” ЕООД, гр. Пловдив; 27. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ЗДРАВЕ-99“ ООД, гр. Русе; 28. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ ЕООД, гр. Стара Загора; 29. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, гр. Плевен; 30. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО“ ЕООД; 31. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ“ АД, гр. Враца; 32. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД, гр. Варна; 33. Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София към Медицински институт на Министерство на вътрешните работи; 34. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград; 35. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище; 36. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000“ ООД, гр. Варна; 37. „НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Враца; 38. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛОРА“ ООД, гр. София; 39. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД, гр. Пловдив; 40. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР БУРГАСМЕД“ ЕООД, гр. Бургас; 41. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен; 42. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦИБАЛАБ СИЛИСТРА“ ООД, гр. Силистра; 43. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив; 42. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен; 44. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД, гр. София“; 45. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО“ АД, гр. Хасково; 46. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – 2010“ ЕООД, гр. Пловдив; 47. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРАНСХЕЛИКС“ ЕООД, гр. София; 48. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД; 49. „МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА““ АД, гр. Перник; 50. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МЕДИКА“ - Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ“ ООД, гр. Велико Търново; 51. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София; 52. „ВИТАЛАБ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. Петрич; 53. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД, гр. Асеновград; 54. „ЕСКУЛАП - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. София; 55. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев; 56. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД, гр. София; 57. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, гр. София; 58. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА – Л“ ЕООД, гр. Стара Загора; 59. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЛАБ“ ЕООД, гр. Монтана; 60. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР““ ООД, гр. Сливен; 61. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА““ АД, гр. Габрово; 62. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ““ АД, гр. Русе; 63. „ПЪРВА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ООД, гр. Шумен; 64. „Диагностично-консултативен център НЕОКЛИНИК“ ЕАД, гр. София.“; 65. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ АД, гр. Благоевград; 66. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-МЕДИЛАБ“ ООД, гл. Благоевград; 67. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян; 68. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - Д-Р БИСТРА ТОШКИНА“ ЕООД, гр. Бургас; 69. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ /СМДЛ/ ДИАЛАБ“ ЕООД, гр. Карлово; 70. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СТАТУС“ ЕООД, гр. Варна; 71. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД – КЛОН СОФИЯ; 72. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ДОКТОР НОНЕВИ“ ООД, гр. Шумен; 73. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „КЛАБ““ ЕООД, гр. София; 74. „МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – КРИСТАЛ“ АД, гр. София; 75. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНО-ХЕМ“ ООД, гр. София; 76. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ“ АД, гр. София.“. 2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.