РЗИ за противоепидемичните мерки в област Силистра

13/11/2020
Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция - Силистра
 
 
На основание чл. 63, ал. 7, във връзка с ал. 4 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуапния кодекс, Решение № 673 от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на МС, Решение № 418 на МС, Решение № 482 на МС, Решение № 525 на МС, Решение № 609 на МС, Решение от 11,11.2020 г. на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в област Силистра за противоепидемичните мерки по Протокол № 10 и per. № 1-349-514/11,11.2020 г. на Областна администрация-Силистра, предвид достигнатата 14-дневна заболяемост от 252 на 100 хил. население през 44-та и 45-та седмица и продължаващото критично нарастване на новопотвърдените случаи в област Силистра, съгласувани с доц. д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен инспектор на Република България, с цел опазване живота и здравето на хората
 
 1. С цел да се ограничи разпространението на COVID-19, въвеждам следните общи противоепидемични мерки иа територията на област Силистра, считано от 12.11.2020г. до 22.11.2020г.:
 1. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 2. В заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на посочените в т. 1) стриктно да се спазват разпоредените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
 3. Преустановява се провеждане на групови събития и празненства, в т.ч. сватби, кръщенета, юбилейни тържества, сборове, панаири, базари и други чествания, на територията на област Силистра.
 4. Преустановяват се всякакви клубни дейности на територията на област Силистра, за всички възрастови групи, организирани от физически и юридически лица.
 
 1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създадат организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м., при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Да не се допуска употреба на приспособления, неотговарящи на изискванията, като напр. пластмасови приспособления за уста.
 2. Преустановява се организиране на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
 3. На пазари и тържища, на открито и закрито, да се създава организация за еднопосочно движение и физическа дистанция от 1,5м. между посетителите. Работещи и посетители са длъжни да носят защитна маска за лице, покриваща устата и носа.
 1. С цел създаване на алгоритъм за действие в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Силистра, за срок до 30.11.2020г.:
 1. Преустановява се провеждането на планова оперативна дейност и планов прием в МБАЛ- Силистра, МБАЛ-Дулово и МБАЛ-Тутракан, с изключение на ражданията, независимо от метода на родоразрешение, на дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
 2. Забраняват се свиждания в болниците, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 3. Стриктно да се изпълнява Заповед на директора на РЗИ-Силистра № РД-01- 217/05.11.2020г., за определения минимален брой легла за лечение на пациенти с COVID-19, във всяка от болниците па територията на област Силистра.
 1. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, за срок до 30.11,2020г.:
 1. Посещения на външни лица само по изключение и по преценка на директора на институцията, при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни и няма признаци на остро респираторно заболяване. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 2. Нови потребители да се приемат само по медицински и хуманитарни индикации, след отрицателен F’CR тест за COVID-19 и настаняване в самостоятелна стая за 10 дни, в режим на изолация.
 3. Да се извършва ежедневен филтър на персонала от всяка смяна, за оценка на здравния статус на всяко лице. Да не се допускат на работа лица с данни за температура, респираторна или чревна инфекция.
 1. С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Силистра:
 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиалния и прогимназиалния етап на образование, във всички учебни заведения на територията на областта, за периода от 12.11.2020г. до 22.П.2020г. вкл., с изключение на СПИ-с.Варненци, община Тутракан.
 2. Присъствените учебни занятия от системата па предучилищно и училищно образование за учениците от началния етап на образование да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19“.
 3. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия и занимания в езикови, образователни, музикални и спортни центрове, занимални и други, организирани от физически и юридически лица.
 1. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички физически и юридически лица, собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на всякакви събития и мероприятия, независимо от техния характер.
 2. Лицата no T.V са отговорни за организирането и прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
 3. Кметовете на общини да определят длъжностни лица, които да осъществяват своевременен контрол за спазване на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
 4. Ръководителите на териториални структури с контролни функции да създадат необходимата организация за контрол на територията на област Силистра за изпълнението на противоепидемичните мерки, в рамките на функционалната си компетентност при използване на контролните си правомощия и административен капацитет. Данни за извършените проверки и предприетите мерки да се съобщават в РЗИ-Силистра, всеки понеделник, по приложения образец.
 5. Заповедта влиза в сила от 12.11.2020г. и отменя Заповед № РД-01 -209/28.10.2020г.
 6. Заповедта да сс публикува на интернет и фейсбук страниците на РЗИ-Силистра (директор д-р Теодора Начева).
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Областния кризисен щаб в област Силистра, за сведение и контрол.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Силистра, пред Административен съд-Силистра, по реда на АПК.
 
РЗИ-Силистра (директор д-р Теодора Начева)