КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АВГУСТ 2020 Г.

25/9/2020
 
В края на месец август регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 5445, като спрямо юли намалението е с 400 лица. Спрямо август 2019 г. увеличението е с 850 лица.
Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра  е 12%, като спрямо м. юли показва намаление с 0,8 процентни пункта. На годишна база е налице увеличение от 1,9 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 7,5%.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 38,3% /597/, следвана от Главиница – 25,1% /838/, Ситово – 25,2% /379/, Алфатар – 21% /208/, Дулово – 13,1% /1265/, Тутракан – 10,8% /567/ и Силистра – 6,9% /1591/.
За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 423 безработни лица. Освен тях, други 15 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Силистра.
През м. август броят на започналите работа е 582, като 64% от тях са устроени в реалната икономика. Други 3 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през август чрез бюрата по труда.
В сравнение с м. август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 57,7%.
Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори държавно управление-20,3%; търговияемонт на автомобили и мотоциклети–10,7%; преработваща промишленост-9,1%; хотелиерство и ресторантьорство–6,4%; транспорт и складиране-4,1%; селско, горско и рибно стопанство-3,1%; хуманно здравеопазване и социална работа-2,4%; строителство-2% и др.
Работа на субсидирани работни места са започнали 207 безработни лица-105 по програми и мерки по ЗНЗ и 102 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. На 102 лица е осигурена работа по стартиралите в началото на месеца регионални програми за заетост.
При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, над 260 търсещи работа са включени през месеца във възобновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда. В групови мероприятия за професионално и кариерно  консултиране, ателие за търсене на работа и мотивиране за активно поведение на пазара на труда са включени 127 лица.
Завените работни места на първичния трудов пазар през август са 210,  като 53% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в сектор образование (22,8%), следват преработваща индустрия (17,6%), търговия (11%), държавно управление (10,5%), хотелиерството и ресторантьорството (9,5%), и др. Най-търсените професии през месец август са: учител, продавач, технически сътрудник, общ работник, сервитьор, машинен оператор, готвач, работник в кухня, шофьор и др.
 
24.09.2020 г.