Предстоят действия след промените в Закона за енергетиката, либерализирали пазара на електроенергия

17/7/2020
В брой 57 на "Държавен вестник" от 26 юни 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закон за енергетиката.
 
Направените промени са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2020 г., относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България, като държава членка на Европейския съюз, да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.
 
Влезлите в сила промени засягат всички небитови клиенти, които към настоящия момент все още са клиенти на регулирания пазар на електроенергия (учебни и детски заведения, държавни и общински институции, държавни, общински и частни търговски дружества/предприятия и др.).
 
Считано от 1 октомври 2020 г., всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, като сами избират доставчик на електрическа енергия, при оптимални за тях условия.
 
В тази връзка следва да се има предвид, че небитови клиенти, които са възложители по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и към момента са на регулирания пазар на електрическа енергия, следва да предприемат необходимите действия за своевременно провеждане на предвидените в ЗОП процедури, с цел избор на доставчик на електрическа енергия.
 
Подробна информация във връзка с Закона за енергетиката, свързани с процеса по либерализация на пазара на електрическа енергия, може да се открие на интернет страницата на Министерството на енергетиката: https://www.me.government.bg