Утвърден е държавният план прием 2020-2021 за област Силистра; прием в първи клас; изпити ДЗИ

5/5/2020
Със заповед № РД – 4 – 96/ 29. 04. 2020 г. е утвърден държавният план прием в VІІІ клас за област Силистра за предстоящата 2020 – 2021 учебна година. Планирани са общо 34 паралелки за дневна форма на обучение. Този брой е равен на изпълнения прием през 2018 и 2019 г. Извън този брой е паралелката в Спортно училище „Дръстър“, Силистра.
 
Общият максимален брой места са 893 при 790 ученици в областта в VІІ клас и очакване за около 30 ученици от други области.
 
Пълният списък на паралелките по професии и профили могат да бъдат видяни в сайта на РУО – Силистра, рубрика „Прием“ – „Текущи съобщения“.
 
Прием в VІІІ клас ще осъществяват 18 училища – средни, обединени, профилирани и професионални. Всички училища са на едносменно обучение.
 
Шест паралелки са с интензивно изучаване на чужд език – в ЕГ „П. Яворов“, ПМГ „Св. Кл. Охридски“ и СУ „Н. Й. Вапцаров“ в Силистра. Останалите паралелки са с разширено изучаване (10, 5) или без интензивно и без разширено изучаване (17, 5).
 
Професионални са 20 от общо 34 паралелки, което се равнява на 58, 8 % от паралелките. Нови за областта професии са: - „Полевъдство“ в ПГМСС „Н. Вапцаров“, с. Средище; - „Електронна търговия“ в ПГСУАУ „Ат. Буров“, Силистра; - „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“ в ПГПТ „Евл. Георгиев“, Силистра; - „Пчеларство и бубарство“ в ПГСС, с. Ситово;
 
За първи път за училището се предлага половин паралелка дуална система на обучение в ПЗГ „Добруджа“, Силистра – специалност „Механизация на селското стопанство“.
 
Защитените от държавата специалности са 4 в 2, 5 паралелки: - „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ – ПГСС, с. Ситово, 0, 5 паралелка;
- „Пчеларство и бубарство“ - ПГСС, с. Ситово, 0, 5 паралелка; - „Полевъдство“ – ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“, с. Средище, 1 паралелка;
 
Специалностите с очакван недостиг от специалисти са 2 в 4 паралелки: - „Автотранспортна техника“ – 3 паралелки (ПГООТ, Дулово, ПГМСС, с. Средище и ПГМТ, Силистра)
- „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства“ – ПГПТ, 1 паралелка
 
Спрямо изпълнените паралелки миналата година са намалени от 3 на 2 паралелките в ЕГ „П. Яворов“, Силистра и от 2 на 1 в ПГПТ „Ев. Георгиев“, Силистра.
Увеличен е приемът с 1 паралелка спрямо изпълнения през миналата година в ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“, с. Средище (от 2 на 3) и в ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра (от 1 на 2).
 
За прием в задочна форма на обучение са предвидени 5 паралелки със 141 места в 4 професионални гимназии в Силистра – ПГС „П. Пенев“, ПГПТ „Ев. Георгиев“, ПГМТ „Вл. Комаров“ и ПЗГ „Добруджа“.
 
---
 
В област Силистра има 7 общини. От тях само в 3 има повече от едно училище в общинския център – по 2 училища в гр. Дулово и Тутракан и 4 училища в гр. Силистра. В тези общини се прилага чл. 43 на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование за създаване на общински системи за прием.
 
Общините Дулово и Тутракан имат разработени и утвърдени системи за кандидатстване. В община Дулово вече се приемат заявления за постъпване в І клас по електронен път. Прием в първи клас ще извършват 32 училища. От тях 24 са единствени в населеното място.
 
Броят на паралелките заложени в училищния план – прием за областта е 50, 5, като в 3 училища паралелките се очертават като слети и поради това са посочване като половинки. Този брой е по- голям от миналогодишния, когато се осъществиха 45 паралелки. Не е прилаган чл. 44а на цитираната Наредба 10, тъй като училищата не са предлагали прием за повече ученици, отколкото са в прилежащите им територии. За всички първокласници ще има места по местоживеене и приемът ще продължава през цялото лято.
 
За тази учебна година шестгодишните деца обхванати в задължителното предучилищно образование са общо 796 – от тях 681 в детските градини и 115 в училища. Постъпилите в І клас миналата година бяха 793 и очакваме и за настоящата година първокласниците да са около 800.
 
По данни от Информационната система за работа по Механизма децата родени през 2014 г. в област Силистра са 1286. От тях 471 са в чужбина, което прави 36, 6 %. Разликата от 815 деца се доближава до прогнозата ни.
 
---
 

От сайта на МОН

Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен по предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците.

За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата.

На 15 юни седмокласниците ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература (НВО), а на 17 юни на НВО по математика.

Новите дати за изпитите бяха обявени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет.

Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да допускаме струпване на ученици преди и след изпита пред училищата, допълни Красимир Вълчев.

По думите му същите правила ще се прилагат и във висшите училища – където е възможно изпитите ще се проведат електронно. Министърът обясни, че много университети имат разработени електронни платформи. Когато се изисква задължително присъствие, ще се търсят решения за индивидуално посещение в сградите, като при изпитите ще се приложат необходимите мерки за безопасност. Няма да бъде застрашено кандидатстването и в чужбина. Голяма част от университетите извън България удължават кампаниите си. Учениците няма да бъдат ощетени, увери министърът.

Той съобщи, че се предлага отмяна на НВО в 4. и 10. клас тази година. Външното оценяване при тях не е свързано с продължаване в следваща степен, освен при четвъртокласниците, които искат да учат в математически гимназии. Приемът в 5. клас за тях ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни. В началото на следващата учебна година се планира измерване на степента на постигане на резултатите в края на 4. и на 10. клас съответно в началото на 5. и на 11. клас с извадка от ученици, но не във формата на външно оценяване и не за всички ученици. Няма да се пишат оценки, няма да се оценяват училища. Необходима ни е обаче диагностика, за да апробираме различна организация на изпита, включително в електронна среда, каза министър Вълчев.

На 27 и 28 юни по региони ще се проведат националните кръгове на олимпиадите по всички предмети. Те са важни, за да бъдат излъчени национални отбори за участие в международни олимпиади, за прием във висши училища и отпускане на стипендии.

За десетокласниците от обединените училища ще се вземат резултатите от вътрешното оценяване в удостоверенията им.

Министър Вълчев посочи, че не се налага удължаване на тази учебна година. Учениците от 12. клас ще имат възможност да се явят при спазване на мерките за сигурност на изпити за промяна на оценката.

Засега новата учебна година ще започне на 15 септември и няма да се налага прехвърляне на учебен материал от тази. През лятото ще се търси възможност учениците, които имат нужда от допълнителни часове, да работят в училище, но отново при спазване на хигиенните изисквания и на малки групи.

Всички решения на МОН са обсъдени с отрасловите партньори в сферата на образованието и с родителски организации. С тях се водят разговори и за осигуряване на занимания по интереси през лятото.

Заради това, че голяма част от непедагогическия персонал вече е използвал полагащите му се дни за платен отпуск, МОН ще подкрепи и предложението на СБУ за увеличаване на дните за техния платен отпуск. Средствата по бюджетите на училищата не са намалени и заплати за учителите ще има, увери министър Вълчев.