Картина на трудовия пазар в област Силистра за м. март 2020 г.

21/4/2020
12,7% е регистрираната безработица в месеца на въвеждане на извънредното положение в област Силистра
 
Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра  е 12,7%. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0,3 пункта, а на годишна база нарастването е с 0,8 процентни пукта. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през март. Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.
 
Общият брой на безработните в бюрата по труда в Дулово, Тутракан и Силистра към края на месеца е 5795, като спрямо февруари регистрираните са със 173 повече. Увеличение с 384 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 40,1% (625) безработни лица, следват общините Главиница – 26,6% (887), Ситово – 28,4% (427), Алфатар – 24,8% (246), Дулово – 15,4% (1 491), Тутракан – 9,8% (512), и най-ниско в община Силистра – 6,9% (1 607).
 
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през март са се регистрирали 662 безработни лица, като 450 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение. В този период 308 от новорегистрираните са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор преработваща промишленост (20,5%), търговия (14,0%), хотелиерство и ресторантьорство (8,5%), държавно управление (6,5%) и др.
 
Постъпилите на работа безработни през месеца са 445, като 88,8% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 208 лица. През март работа на субсидирани работни места са започнали 50 лица от рисковите групи – 19 по програми и мерки за обучение и заетост и 31 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 308, като преобладаващата част от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в селското и горското стопанство (60,4%), преработващата промишленост (14,3%), държавното управление (7,8%); търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (7,5%) и др.
 
След 13 март и въвеждането на извънредното положение броят на заявените свободни работни места(субсидирани и несубсидирани) в бюрата по труда в областта е 185. Търсят се лични асистенти, водачи на селскостопански машини, сезонни работници в земеделието и горското стопанство, общи работници и др.
 
21 април 2020 г.