В Силистра бе проведена среща по проекта „Приемна грижа“

17/12/2018
На 16 декември 2018 г. в едно от силистренските заведения с участието на заместник-областния управител Илиян Великов бе проведена първа от много години насам среща на приемните семейства и децата в тях, „Желанието на организаторите на срещата бе да се осигури общуване между участниците в проекта, както и да се получи внимание от страна на институциите“, съобщи Гинка Колева, областен координатор на Национална асоциация за приемна грижа. Срещата премина с участието на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов и на председателя на Общинския съвет д-р Мария Димитрова. И трите институции поздравиха участниците в срещата и донесоха подаръци.
 
Към момента в рамките на Проекта действат одобрени 23 професионални приемни семейства в общините Силистра (20 приемни семейства с настанени 19 деца), Дулово (1 приемно семейство, в което няма настанени деца) и Кайнарджа (2 приемни семейства с настанени 5 деца). През 2018 година е утвърдено едно професионално приемно семейство и са настанени общо 18 деца.
 
НАПГ е българска неправителствена организация, създадена от приемни родители от страната, и в нея членуват близо 200 приемни родители. Организацията се обединява около визията, че всяко уязвимо българско дете трябва да има сигурно и истинско детство, и си поставя за задача да насърчава приемната грижа и приемното родителство в Република България
 
Междувременно в Силистра приключиха обученията и супервизията на приемните семейства, областния екип и комисията по приемна грижа, както и експерти от ОЗД при ДСП Силистра по проект „Приеми ме 2015“ за 2018 г.
 
Във връзка с реализирането на Проект „Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, в периода м. март - м. декември 2018 г. бяха организирани и проведоха обучения и супервизия на приемните семейства, Областния екип по приемна грижа, експерти от ОЗД при ДСП Силистра и Комисията по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Силистра.
 
На приемните семейства в общините от Област Силистра, в които има настанени деца, се предостави два пъти индивидуална супервизия, според техните индивидуални потребности. Областният екип по приемна грижа премина две специализирани обучения в съответствие с идентифицираните потребности от допълнително обучение, предвид спецификата на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Силистра.
 
Специализирано обучение бе проведено и за членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП Силистра по изготвена по Проекта Програма за специализирано обучение. Четири групови и две индивидуални супервизии бяха предоставени на Областния екип по приемна грижа по отношение на възникнали конкретни и специфични проблеми в работата на специалистите, като в груповата супервизия бяха включени и експертите от ОЗД при ДСП Силистра.
 
Обученията и супервизията се проведоха от СНЦ „Еквилибриум“, съгласно сключен договор между Сдружението и Община Силистра, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.
 
Съгласно изготвения Годишен график, на приемните семейства през 2018 г. от Областния екип по приемна грижа бяха проведени 5 надграждащи обучения, ежемесечни групови супервизии и ежемесечни групи за самопомощ.
 
При необходимост Областният екип предоставя на приемните семейства допълнителни обучения, индивидуални супервизии, информативни и консултативни услуги.
 
Провеждането на обучения и супервизия на приемните семейства и екипите, работещи с тях и настанените деца са основните инструменти за постигане на две от основните цели на проекта, а именно осигуряване на подкрепата, насочена към развитие на "специализирана приемна грижа" за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци и повишаване на качеството на приемната грижа.