КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

26/10/2016
КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
 
Над 260 безработни са започнали работа на първичния пазар през септември
 
През СЕПТЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 447 (със 108 повече в сравнение с предходния август). Започналите работа безработни без квалификация са 158, с работническа професия - 122, а специалистите със средно специално и висше образование - 167. Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 72. Заетост е осигурена на 98 продължително безработни, както и на 46 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 262 безработни, което надвишава местата през август над два пъти. С посредничеството на бюрата по труда други 87 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през септември.
 
Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 229.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 221 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от образованието (39), преработващата промишленост (37), административните и спомагателните дейности (35), търговията (31), селското стопанство (23), държавното управление (18), хотелиерството и ресторантьорството (13) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през септември са заявени 8 работни места – по ОПРЧР.
 
Към края на септември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6158. Техният брой намалява - с 284 в сравнение с края на август. Като търсещи работа лица са регистрирани и 137 заети, 69 пенсионери и 52 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,5%, при 14,2% през предходния месец.  сравнение със септември 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за септември 2016 г. е 7,8 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 35,9% /560 безработни лица/, следват общините Главиница - 31,9% /1064/, Алфатар – 23,4% /232/, Ситово - 23,2% /349/, Дулово – 19,2% /1862/, Тутракан – 9,6% /502/, и най-ниско в община Силистра - 6,8% /1589/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на септември са 2931 (със 133 по-малко отколкото са били през август) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 27%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са 38%, а висшистите – 6%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 11%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 472.
 
26 октомври 2016 г.

Прикачени файлове