КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АВГУСТ 2016 Г.

29/9/2016

През АВГУСТ постъпилите на работарегистрирани безработни от област Силистра са339 (с 80 повече в сравнение с предходния юли, докато спрямо същия месец на м.г. броят на започналите работа е със 128 по-голям). Започналите работа безработни без квалификация са 132, с работническа професия - 130, а специалистите със средно специално и висше образование - 77. Половинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 76. Заетост е осигурена на 93 продължително безработни, както и на 30 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 123 безработни, което като темп е колкото и през юли, броят им е с 9 повече. С посредничеството на бюрата по труда други 108 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през август.
 
Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 473 (с 202 повече в сравнение с юли).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика значително се е повишило и се изразява в заявените общо 387 места в бюрата по труда (почти три пъти повече отколкото през юли, а спрямо същия месец на м.г. – със 156). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (122), държавното управление (89), административните и спомагателните дейности (64), образованието (56), търговията (21), хотелиерството и ресторантьорството (6) и др.
 
По програми за заетоств бюрата по труда в област Силистра през август са заявени 84 работни места – по-голямата част от тях по схеми по ОПРЧР.
 
Към края на август в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6442. Техният брой за леко се увеличава - с 16 в сравнение с края на юли. Като търсещи работа лица са регистрирани и 140 заети, 69 пенсионери и 48 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,2%,при 14,1%през предходния месец. В сравнение с август 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,0 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за август 2016 г. е 8,0 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 36,8% /573 безработни лица/, следват общините Главиница - 32,5% /1083/, Алфатар – 23,7% /235/,Ситово - 22,6% /341/, Дулово– 20,3% /1970/, Тутракан – 10,3% /538/,и най-ниско в община Силистра - 7,3% /1702/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на август са 3064 (със 136 по-малко отколкото са били през юли)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
 
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 10%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 508.
 
28 септември 2016 г.

Прикачени файлове