Одобрени са промени в Закона за МВР

18/2/2016
 
Правителството одобри промени в Закона за Министерството на вътрешните работи и ще ги предложи за гласуване в Народното събрание. Изготвянето на проекта е продиктувано от стремежа за продължаване на административната реформа, започната в началото на 2015 г. в дух на консултации и желанието за извършване на реформи, целящи създаване на едно по-ефективно Министерство на вътрешните работи. Двете големи групи предлагани промени са структурните и свързаните със статута на служителите в министерството.
 
В законопроекта е предложено преминаването на дейностите по приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, осъществявани към момента от дирекция „Специална куриерска служба” на МВР, към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Това кореспондира с възложените й от Закона за защита на класифицираната информация функции на държавен орган, осъществяващ политиката по защита на класифицираната информация, който организира, координира и осъществява цялостен контрол върху дейността по защитата на класифицираната информация.
 
Проектът предвижда и преобразуването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението”. С тази промяна се цели постигане на максимална децентрализация и самостоятелност при осъществяване на функциите на агенцията. Децентрализацията ще доведе до по-ефективно управление на дейностите на агенцията чрез самостоятелно управление на финансовия, материалния и административния й ресурс. По-ефективното управление ще способства за по-ефикасно и качествено изпълнение на основните дейности на министерството в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, което е от съществено значение за обществото и държавата.
 
Съществена част от предлаганите структурни реформи е предложението със законопроекта да се създаде Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” (ДП „ЦПУ”) със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Проектът предвижда на ДП „ЦПУ” да бъдат възложени определени нетипични за МВР функции във връзка с предоставяне на административни услуги от МВР, а именно – дейностите, свързани с регистрацията на моторни превозни средства, проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, както и предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
 
Предлага се и преструктуриране на съществуващата дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в Изпълнителна агенция „Социални дейности”. Целта е дейностите по материално-техническо осигуряване на структурите на МВР и социалното обслужване на служителите в МВР да се извършва от изпълнителната агенция.
 
Основно място в законопроекта заемат разпоредбите, уреждащи промяната на статута на държавните служители, заемащи длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, или т. нар. „административни длъжности”, за които към настоящия момент се прилага §86 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР (Обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) за държавни служители по Закона за държавния служител. За безпроблемната и бърза промяна на статута са предвидени множество преходни разпоредби, които детайлно да регламентират преобразуването на досегашните служебни правоотношения, последиците и изключенията.
 
Предлага се намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 броя заплати на 12. Предложената промяна се предлага да се прилага спрямо държавни служители, постъпили на работа в МВР след влизане в сила на закона. По отношение на действащите държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението. Предлага се и намаляване на размера на платения годишен отпуск за държавните служители от 30 на 25 дни.
 
Друга част от предложените законодателни изменения е насочена към прецизиране на отделни разпоредби в част трета „Държавна служба” на Закона за МВР, включително създаване на условия за мобилност между структурите в сектора „Сигурност” след приемането на промените в законодателството от началото на тази година.