Държавна агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

10/2/2016
 
Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор начленове на Съвета на децата от областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол, както и на деца от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.
 
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна.
 
Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха 2 много успешни кампании - „Безопасно и здравословно лято“ и „Децата имат права“, по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето.
 
За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение, коитопритежават креативност; организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития; да могат да изразяват и защитават общото мнение.
 
За целта е необходимо в срок до 31.03.2016 г. всеки кандидат да изпратиавтобиография и мотивационно писмо наe-mail: petya.dimitrova@sacp.government.bg  или tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg.
 
Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.
 
Информация за условията и процедурата за избор можете да намерите насайта на ДАЗД -http://sacp.government.bg/bg/za-agenciyata/konsultativni-organi/savet-na-decata/
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
 
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за избор на 18 нови членове на Съвета на децата от областите: Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол;  4 нови членове на Съвета на децата – за деца от уязвими групи.
 
КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИТЕЖАВАТ: лидерски качества и креативност; организаторски умения; умения да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития; умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с лично им мнение; готовност за поемане на отговорност.
 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение.
 
КАК ДА КАНДИДАСТВАТЕ: Необходимо е да изпратите автобиография и мотивационно писмо на e-mail: petya.dimitrova@sacp.government.bg  или tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg до 31.03.2016 г.
 
АВТОБИОГРАФИЯТА трябва да съдържа информация за вас – трите имена, училище, град и област, e-mailи телефон за връзка,
 
МОТИВАЦИОННОТО ПИСМО - защо искате да участвате в Съвета на децата, как виждате ролята си като член на съвета – вашите предложения, какво ще промените? Защо смятате, че сте идеалният кандидат? Как ще работите с другите деца от областта си, ако сте член на Съвета? Как ще мотивирате връстниците си да изразяват мнението си по въпроси, които ги засягат? Как ще отстоявате мнението на децата от Вашата област?
 
Не се изисква мейлът да е изпратен от учител или друг възрастен! Ако сте одобрени, ще получите декларация за съгласие за участие, която трябва да се попълни от родител/настойник.
 
ПРИМЕРЕН ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ: Трите имена; Училище; Възраст; Град/област; Разкажете повече за себе си; Вашите активности; Уязвима група:  (дете с увреждане, от етническо малцинство, бежанец и т.н.) -    ДА или НЕ (моля, уточнете); e-mail и тел.
ПРИМЕРЕН ФОРМАТ НА МОТИВАЦИОННО ПИСМО ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД: Искам да съм член на Съвета, защото......................; Като член на Съвета бех направил........................; Аз съм идеалният кандидат, защото ...............................; Как ще работите с другите деца от областта си, ако сте член на Съвета? Как ще мотивирате връстниците си да изразяват мнението си по въпроси, които ги засягат? Как ще отстоявате мнението на децата от Вашата област?
 
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА (СД)? Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Той работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.
 
Членове на Съвета на децата към ДАЗД да деца на възраст от 7 до 18 години, записани в редовна форма на обучение. Не се допуска дискриминация на основа на раса, цвят, пол, език, религия, политическо или друго мнение, национален, етнически или социален произход, собственост, увреждане, сексуална ориентация или друг статус.
 
В Съвета членуват 33 деца с мандат 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, 4 от членовете на Съвета са деца от уязвими групи. Съветът заседава 2 пъти годишно.
 
Председателят на ДАЗД включва представителите на Съвета на децата при: създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата; обсъждането на предложения до държавните институции и местните власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата и по всички други въпроси от интерес за децата; осъществяването на идеи и проекти, насочени към повишаване благосъстоянието на децата. Председателят на ДАЗД информира отговорните институции и местни власти за изразените от Съвета на децата становища и позиции.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД: Ø  Всеки член на Съвета е длъжен да спазва общите принципи за работа на Съвета; Ø  Всеки член има право да участва в работата му, да бъде избиран в ръководните органи; Ø  Всеки член има право да участва в разработването на годишна работна програма; Ø  Всеки член има право на един глас по време на заседанията му; Ø  Членските права могат да бъдат прехвърляни от титуляра към упълномощено лице, само в рамките на едно заседание; Ø  Всеки член има право да участва в работни групи и инициативи, както и в изготвянето на отчет за дейността им.
 
КАКВО Е ДЕТСКО  УЧАСТИЕ?
1.  Цели и ценности на детското участие - Участието има три основни цели: Да се изразява мнение; Да се влияе върху вземането на решение; Да се постига промяна. 
2. Принципи на детско участие - Ø  Доброволно – децата не трябва да бъдат насилвани да изразяват възгледите си. Те трябва да знаят, че могат да се откажат от поет ангажимент във всеки един момент. Ø  Прозрачно и информативно – на децата трябва предварително да се предостави пълната информация за правото си да представят възгледите си и тежестта, което има мнението им. Тази информация трябва да е пълна, достъпна, чувствителна към различията, подходяща за възрастта на децата. Децата трябва да са информирани как ще се случи участието им, какъв ще е обхватът, целта му и вероятното въздействие; Ø  Уважително – към възгледите на децата трябва да се отнасяме с уважение; трябва да им се предоставя възможността да инициират дейности и идеи; Ø  Със значение – въпросите, по които децата се изразяват, трябва да са от значение за живота им и да допринасят  за развитието на познанията, уменията и способностите им. Трябва да се създаде пространство, където децата да могат разглеждат въпросите, които самите те определят като важни и уместни; Ø  Подходящо – средата и работните методи трябва да са адаптирани според капацитета на децата. Трябва да се предвиди достатъчно време и ресурси, подходящи за деца, за да се гарантира, че те са адекватно подготвени и имат увереност и възможност да споделят възгледите си. Тук трябва да се има предвид, че различните деца имат нужда от различна подкрепа; Ø  Включващо – участието трябва да избягва съществуващите форми на дискриминация, да насърчава участието на маргинализирани групи. Трябва да се обърне внимание и на чувствителността към различните култури; Ø  Подпомогнато – възрастните се нуждаят от подготовка, за да могат да фасилитират ефективно детското участие. Самите деца също могат да бъдат привлечени за обучители, след като у тях се изгради капацитет; Ø  Безопасно – в някои ситуации изказването на мнение може да предизвика риск за детето. Трябва предварително да се обмисли стратегия за минимизиране на риска.  Децата трябва да са наясно с тяхното право да бъдат защитени и знаят къде и към кого да се обърнат при нужда; Ø  От четност – задължително трябва да се даде обратна връзка и оценка. При консултации или изследване, децата трябва да са информирани за това как техните отговори се тълкуват и използват, как тяхното участие е повлияло на резултатите. Мониторингът и оценката трябва да се направят с участието на децата, когато е възможно.
 
Допълнителна информация можете да намерите на сайта на ДАЗД: http://sacp.government.bg/bg/za-deca/