КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

29/1/2016
 
2015 приключва с намаляваща безработица спрямо предходната година
 
През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 202 (спадът на постъпилите на работа през последния месец на годината е обичайно явление).Започналите работа безработни без квалификация са 87, с работническа професия - 65, а специалистите със средно специално и висше образование - 50. Близо60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 57. Заетост е осигурена на 34 продължително безработни, както и на 16 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 111 безработни (с 47 повече отколкото през декември м.г.). С посредничеството на бюрата по труда други 21 безработни от областта са наети по програми за заетост през декември.
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 133 (като цяло броят им намалява в сравнение с ноември, под влияние на сезонния фактор).
 
През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика бележи спад в сравнение с ноември и се изразява в заявените общо 124 места в бюрата по труда (но те са с 56 повече отколкото през декември м.г.). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (76), преработващата промишленост, търговията и операциите с недвижими имоти (по 12), образованието (4) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през декември са заявени 9 работни места, предимно по схемата по ОПРЧР „Младежказаетост”.
Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7 444. Техният брой се увеличава с 246 в сравнение с края на ноември, което е характерно за зимния период и в края на годината.Като търсещи работа лица са регистрирани и 145 заети, 67 пенсионери и 26 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,8%,при 16,4%през предходния месец.Същевременно, в сравнение с декември 2014 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,6 процентни пункта. /За декември 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 10,0 на сто.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 39,3% /613 безработни лица/, следват общините Главиница - 36,7% /1224/, Алфатар – 25,8% /256/,Ситово - 28,2% /425/, Дулово– 21,7% /2102/, Тутракан – 14,5% /758/,и най-ниско в община Силистра - 8,9% /2066/.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са41%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%. /Регистрираните младежи до 29 години са 921, точно колкото са били и през ноември, а в сравнение със същия месец на 2014 г. броят им  намалява със 140/.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 579.
 
28 януари 2016 г.