Приета е нова Наредба за инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми или с държавни гаранции

27/11/2015
 
Правителството прие Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане, с която се осигурява прилагането на чл. 5, ал. 3 и чл. 22 от Закона за държавния дълг. Сега действащата Наредба, приета през 2003 г., се отменя поради необходимостта от въвеждане на много и важни промени в нея.
 
Разпоредбите на новата Наредба, каквато е утвърдената практика и към момента, ще засегнат всички министерства, на които е възложено да провеждат държавната политика в рамките на определената им сфера на обществения живот. Целта е да се отговори на новите законови изисквания за по-ефикасно и ефективно планиране и управление на публичните финанси при избора на инвестиционни проекти, които се предлага да бъдат одобрени за финансиране с държавни заеми или чрез издаване на държавни гаранции по заеми за финансирането им. В новата Наредба съществуващите критерии за допустимост и условията към проектите са доразвити, а срокът за тяхното представяне се предвижда да бъде съгласуван със сроковете по бюджетната процедура.
 
С оглед необходимостта от спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на държавните помощи, се въвежда условие за изготвяне на анализ и оценка за приложимостта на режима за държавните помощи за всички проекти, които кандидатстват по реда на новата Наредба. За такива проекти министерствата трябва да дадат и ясна индикация за етапа на подготовка на необходимите документи за спазване на правилата, процедурите и изискванията на Европейската комисия в областта на държавните помощи под формата на гаранции.
 
Друго ново съществено изискване е министерствата да внасят инвестиционните си предложения за дългово финансиране с придружително писмо, в което да представят своята позиция по отношение на определени критерии, като например: значимост на конкретния проект за икономиката на страната; причините, поради които по проекта не би могло да се ползва финансиране от фондовете, програмите и инвестиционните механизми на ЕС или партньорство с частния сектор; анализ и оценка на действащите заемни споразумения, администрирани по бюджета на съответното министерство и възможностите за поемане и обслужване на нов дълг; степен на готовност за реализацията на проекта и др.
 
В резултат на предложените промени се очаква по реда на тази Наредба да кандидатстват само проекти, за които има установена липса на друга възможност за осигуряване на финансов ресурс и при условие, че същите са приоритетни за провежданата правителствена програма.
 
Спазването на тези условия е предпоставка за прилагането на аналитичен подход при инвестиционното планиране от страна на министерствата. Фокусът е върху приоритизирането и оптимизирането както на изпълняваните инвестиционни проекти, така и при разработването на нови проекти в рамките на управляваните от министерствата отрасли, съобразено с икономическата конюнктура, фискалните правила и ограниченията при съставянето на държавния бюджет и средносрочната бюджетна прогноза. 

Прикачени файлове