Два форума в Силистра – кръгла маса и пресконференция, по една тема – борбата срещу насилието

7/7/2015
 
          В рамките на един ден в Силистра се проведоха два различни форума по една и съща тема – борбата срещу насилието. В тях участваха ЖС „Екатерина Каравелова“, членове на Женската организация на ГЕРБ и представители на медиите. В работата на кръглата маса и на пресконференцията се включиха Светлана Ангелова – заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание, д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, Денка Михайлова – зам. кмет на община Силистра, екипът на Христина Георгиева – председател на ЖС „Е. Каравелова“ и др.
          Миналата година със съдействието на Областна администрация Силистра бе създаден Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, провел вече две свои заседания с участието на представители на общините от областта, от социалните институции и от средите на МВР, както и от съда и прокуратурата. През настоящата година работата на Експертния съвет продължава с проекти, насочени към рисковите общности и с цел ранна превенция. Първият от финансираните проекти е от Министерство на правосъдието, а за втория се очаква окончателно да стане факт със средства на МВР. Предстоят обучения със специализирани институции в трите съдебни района с центрове Силистра, Дулово и Тутракан. Ще има и 7 специални срещи – по една във всяка от седемте общини. Ще се върви и към разширяване на партньорствата с институции, браншови и други неправителствени организации. Отчита се в лекарските среди добра работа с МБАЛ Силистра. Резерви има в общуването с асоциацията на личните лекари.
        Изследвания на неправителствени организации, потвърдени с данни от МВР, показват, че всяка четвърта жена в България е подлагана на тормоз у дома. Това съобщи по време на кръгла маса в Силистра народният представител Светлана Ангелова. Тя припомни, че от 2005 година има Закон за защита от домашното насилие, н в момента има работна група, която събира предложения за промяна в рамката.
        Според нея те трябва да са посоките: по-добър достъп до правосъдие, развитие на устойчива партньорска мрежа за сигурност и ефективна правна защита срещу домашното насилие. Депутатката смята, че трябва да бъдат изградени кризисни центрове в повече градове (силистренският е №2 в страната, напомни Христина Георгиева)и да се преразгледа наказателната отговорност за извършителите на домашно насилие в условията на рецидив и срещу непълнолетни.
        На най-високо управленско ниво се отчита, че вече има добра координация между социалните служби, Министерството на правосъдието и МВР, както и подкрепа от неправителствения сектор за превенция на домашното насилие (б.а.-в Силистра работата на ЖС „Е. Каравелова“ е сред пионерите в страната и е пример за подражание). Народният представител участва в организирана от женската организация на ГЕРБ в Силистра кръгла маса „Борба срещу насилието, основано на пола“. Тя бе и на представянето на стартиращия проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности“ на Женското сдружение „Екатерина Каравелова“ в Силистра.
        С проекта се създава услуга в общността, задоволяваща непосрещнати нужди на жертви на насилие, основано на пола, и се прилагат условия за намиране на адекватни решения за тяхното справяне в новата ситуация.  С предвидените ще се приложи успешен модел по метода, наречен „Резилианс”, т.е. продължителна подкрепа за развиване и израстване в трудни условия и справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Ще бъде създадено звено за продължаваща работа с клиенти, ползвали услугата, известна на обществото като  „Кризисен център – Подкрепящ консултативен център с  Преходна къща за настаняване към него”. Услугата е за жертви на насилие, основано на пола, които след престоя си в Кризисния център имат нужда от по-дългосрочна подкрепа и специализирана консултантска помощ.
         Проектът има план за действие. След 2016 г. ще действа устойчив механизъм за финансиране на услуги за жертви на трафик. Социалната услуга по новия проект може да продължи да се развива и разширява във времето с осигуряване на финансиране, съобразено с държавната политика. Така утвърждаването на междуинституционалните партньорства прерастват в неформална мрежа за прилагане на интегрирани подходи в местните и регионални политики при разработване на съвместни проекти в социалната инфраструктура, екологията, опазване на околната среда и др.
         В резултат на предвидените дейности чрез проекта в Силистра ще се създадат подкрепящ център и преходна къща „Резилианс” към Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра. Ще се проведе обучение на екипа за изграждане на капацитет за работа по метода „Резилианс” чрез предоставяне на индивидуална психологическа, социална и правна подкрепа на лица и жени, жертва на домашно насилие и трафик на хора.
В резултат на проекта в Силистра ще остане материална база, ще бъде на разположение екип от специалисти, както и ще се разполага с разработени модули, разширен обхват на социалното подпомагане за посрещане на неадресирани нужди на жертви на насилие и трафик на хора, утвърдени партньорства между заинтересовани институции, както и информация на различни носители, за да бъде на разположение на обществото.