Картина на трудовия пазар в област Силистра за месец февруари 2015 г.

31/3/2015
 
 
С над 60 намаляват регистрираните безработни в областта през февруари
 
 
 
През ФЕВРУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 281 (като цяло броят им намалява в сравнение с януари, когато беше характерното в началото на годината по-голямо търсене на работна сила по програми). Започналите работа безработни без квалификация са 117, с работническа професия - 95, а специалистите със средно специално и висше образование - 69. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 51. Заетост е осигурена на 30 продължително безработни, както и на 13 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 161 безработни (като темп броят им се запазва колкото и през същия месец на м. г., с 18 по-малко). С активното посредничество на бюрата по труда други 62 безработни от областта са наети по програми за заетост.
 
Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 210 (броят им е колкото и през същия месец на м.г., с 1 повече).
 
През втория месец на 2015 г. търсенето на работна сила на първичния пазар се е увеличило, заявените свободни места в бюрата по труда са 208. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (80), преработващата промишленост (36), строителството (31),  хуманитарното здравеопазване и социалната работа (19), хотелиерството и ресторантьорството (9) и др. Започва да нараства търсенето на работници и служители в сезоннозависимите дейности, като най-много се увеличават местата спрямо януари в селското, горското и рибното стопанство (с 48 места), в строителството (с 31), в хотелиерството и ресторантьорството (с 9 места) и т.н.
 
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 8504. Техният брой намалява с 67 в сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 140 заети, 58 пенсионери и 21 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 18,7%, при 18,8%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с февруари 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 3,0 процентни пункта./ За януари 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 11,0 на сто.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 41,4% /1383 безработни лица/, следват общините Кайнарджа – 38,5% /600/, Ситово - 34,1% /514/, Алфатар – 26,7% /265/, Дулово– 24,4% /2361/, Тутракан – 18,0% /942/,и най-ниско в община Силистра - 10,5% /2439/.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 30%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 42%, а висшистите –6%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 601.
 
30 март 2015 г.