Доброволното преждевременно напускане на лечебното заведение от пациента няма да е пречка за заплащане на дейности в болничната помощ

11/3/2015
 
         Правителството одобри методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ, в извънболничната дентална помощ и на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания. За първи път се въвежда възможност за заплащане на дейности в болничната медицинска помощ, дори и да не са изпълнени всички индикации за хоспитализация, ако единствената причина за това е доброволното преждевременно напускане на лечебното заведение от страна на пациента. Той има право да откаже по всяко време оказваната му медицинска помощ, поради което напускането на лечебното заведение преди изтичане на минималните срокове за хоспитализация, не следва да води до липса на финансиране на лечебното заведение от страна на НЗОК. Заплащането на медицинските дейности в тези случаи ще се извършва след проверка от страна на НЗОК.
         Предвижда се в случаи на необходимост от спешна диагностика и лечение месечните стойности на дейностите в болничната помощ да могат да бъдат увеличавани. Допусната е и възможност за заплащане по изключение при превишаване на стойностите – при особено тежки или сложни случаи по медицински показатели, както и случаи, свързани с форсмажорни обстоятелства. Това ще е допустимо с решение на Надзорния съвет на НЗОК и при наличие на бюджетни средства.
           Въведените правила създават както механизми за финансова дисциплина и ясно дефиниране на реда за заплащане на медицинската помощ, така и възможности за своевременното оказване на диагностика и лечение, спешни и особено тежки случаи, независимо от достигнатите стойности. Методиките са одобрени от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и са внесени от управителя на НЗОК чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет, заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.

Прикачени файлове