Отчет на областния управител на Силистра за периода от м. септември 2014 до м. февруари 2015 г.

4/3/2015
     
           В Областна администрация Силистра бе изготвен обзорният материал „Отчет на областния управител Стоян Бонев за периода 14.09.2014 г. – 19.02.2015 г.“, разпространен до медиите и обществеността на област Силистра. Материалът съдържа цифри и факти за извършеното в различните направления на дейност в областната администрация. Отчетът е структуриран съобразно целите на администрацията, набелязани през за 2014 г., както и по предприети от областния управител и екипа му действия за разрешаване на възникнали проблеми, и за постигане на по-добра ефективност от работата на ръководената от него администрация.
         Разделите са следните: „Провеждане на ефективна регионална политика на областно и общинско ниво, за изпълнение действащите стратегически и планови документи“, „Засилване ролята на Областния съвет за развитие във връзка с изпълнението на планови и стратегически документи за реализиране на ефективни секторни политики“, „Подобряване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса“, „Подобряване управлението на човешките ресурси чрез повишаване на квалификацията им за ефективно  изпълнение правомощията на областния управител“, „Изпълнение на правомощията на областния управител за гарантиране законосъобразността на актовете на кметовете на общини и решенията на общинските съвети“, „Повишаване на публичността и прозрачността в работата на Областна администрация Силистра, чрез активиране и експлоатиране на всички възможни комуникационни и информационни канали“.
        И още: „Реализиране на значими за областта секторни политики, в унисон с националните, регионалните и местни приоритети“ (земеделие, транспорт, околна среда, туризъм, култура, образование, здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, малки и средни предприятия), вкл. работа по национални програми (НП „Сигурност“-2014г., „Старт на кариерата-2014 г.“, Национален план действие по заетостта за 2015 г. с одобрената Регионална програма за заетост, разработена и внесена от Областна администрация Силистра, и др.;), „Развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния и ефективно използване възможностите на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2014-2020 г.“, „Ефективно, целесъобразно и законосъобразно управление на държавната собственост“.