Картина на трудовия пазар в област Силистра за месец януари 2015 г.

27/2/2015
 
Над 280 са заявените работни места в реалната икономика през януари
 
 
 
През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 433, със 184 повече съпоставено с декември м.г. Започналите работа безработни без квалификация са 180, с работническа професия - 149, а специалистите със средно специално и висше образование - 104. Повече от две трети от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 67. Заетост е осигурена на 35 продължително безработни, както и на 30 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 245 безработни (почти четири пъти повече отколкото през декември м.г., когато в края на годината търсенето на работна сила в реалната икономика обичайно намалява). С активното посредничество на бюрата по труда други 138 безработни от областта са наети по програми за заетост.
 
Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 339 (броят им е повече от два пъти по-голям в сравнение с декември м.г.).
 
През първия месец на 2015 г. значително се е увеличило и търсенето на работна сила на първичния пазар, заявените свободни места в бюрата по труда са 289, (броят им надвишава повече от четири пъти заявените през декември м.г.). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от държавното управление (154), преработващата промишленост (33), селското стопанство (32), хуманитарното здравеопазване и социалната работа (17), търговията (16), административните и спомагателните дейности (11), образованието (7) и др.
 
По програми за заетост в област Силистра са заявени 50 работни места – те са по националната програма „Асистенти на хора с увреждания”.
 
Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 8571. Техният брой се увеличава с 380 в сравнение с края на декември 2014 г., което е обичайно за този сезон на годината. Основната причина е нарастването на потока от новорегистрирани безработни, което е следствие от освобождаването на персонал в края на всяка календарна година, както и на приключването на договори от субсидирана заетост на голям брой лица. Като търсещи работа лица са регистрирани и 140 заети, 57 пенсионери и 21 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 18,8%, при 18,0% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с януари 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 2,7 процентни пункта./ За януари 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 11,1 на сто.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 41,4% /1381 безработни лица/, следват общините Кайнарджа – 38,6% /601/, Ситово - 33,1% /498/, Алфатар – 27,3% /271/, Дулово– 24,9% /2409/, Тутракан – 17,8% /929/, и най-ниско в община Силистра - 10,6% /2467/.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 13%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 591.