Събрание на БЧК в Силистра, областният управител с поздравление до делегатите

23/2/2015
            
           В Силистра се проведе общо събрание на областната червенокръстка организация от Крайдунавска Добруджа, председателствана от Маргарита Касабова, и с участието на Кристиян Пеняшки, член на ръководството а БЧК и председател на БМЧК. Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев отправи поздравление до събранието, в което се казва: „Уважаеми делегати, приветствам най-сърдечно  ръководството на БЧК на областно ниво в Силистра, членовете на организацията и гостите на годишния Ви форум, с убедеността, че ще проведете конструктивно и обективно своето събрание, за да отчетете резултатите от работата си през напрегнатата и изпълнена с много природни бедствия 2014 г. Участието в спасителната акция в началото на тази година при наводнението в село Долец доказа, че Вашата помощ е навременна и безценна. Сигурен съм, че и занапред ще изпълнявате своя дълг пред обществото и ще бъдете незаменим партньор на институциите и преди всичко – на гражданите на Република България в област Силистра. Желая на добър час на всички, за които червенокръстката дейност е вътрешно убеждение и кауза.“
            Запазени и развити са партньорствата с дирекциите „Социално подпомагане“, РЗИ Силистра, РИО на МОМН, с учебните заведения в областта, с Доростолска  митрополия, ДДЛРГ „Д. Дебелянов” – Силистра, ДСХ ОЛ-Силистра, ДСХ-Тутракан, СНЦ „Дунавски клуб”, „Екатерина Каравелова” и „Свят за всички”; с РУП – Дулово, РО на СИБ, „Пневмофтизиатрично отделение“ при МБАЛ АД Силистра, с читалищата в Главиница и Тутракан, с пенсионерски клубове, с Асоциация „Аниридия” и др. Издадени са 2 000 дипляни за дейността на БЧК и 1 000 за БМЧК.
            Какво бе заявено в доклада на червенокръстците от областта, наброяващи 6 153 души от различни общини. През 2014 г. продължиха тенденциите свързани с усложнена социално-икономическа картина за област Силистра, поради което тя е в долната половина на таблицата според индикатора за икономическо развитие – брутният вътрешен продукт е два пъти по-нисък от този на страната. Силистренска област е и в групата на най-бързо обезлюдяващите се. 
         Допълнителни предизвикателства възникнаха и със сполетелите страната през годината наводнения. Ръководният, управленският и доброволческият състав със своите действия едновременно отговоря на нарастващото социално напрежение, но и продължава да прилага успешно червенокръстките подходи и методи с цел постигане на по-добра ефективност при покриване на критериите за „добре функциониращо” червенокръстко дружество.
      Въпреки изключително неблагоприятната социално-икономическа и демографска обстановка в областта, червенокръстката организация демонстрира устойчивост и стабилност на местните структури, отбелязвайки ръст от 37 членове спрямо 2013 година. Най-голям ръст (200) има в Дулово, с 50 повече са в Алфатар, където вече втора година продължава процесът на увеличение. Въпреки че запазва най-големия брой членска маса известен спад се забелязва в Община Тутракан – със 130 членове. Другата голяма общинска организация – силистренската, също отбелязва намаление със 72 членове. Съвсем лек спад (11) се забелязва и при общинската организация в Главиница. Дружествата в Кайнарджа и Ситово запазват членския си състав. Продължава процесът на дефрагментиране на дружествата. Средно в едно дружество членуват около 40 членове.
    Областният съвет на Български Червен кръст проведе „Академия за доброволци на БМЧК” през месец декември, посветена на Деня на доброволеца – 5 декември. С решение на клубните координатори набраните средства от фондонабирателни кампании на БМЧК бяха приведени по набирателната сметка на БЧК за пострадалите от наводненията.
      В момента Областната организация на БЧК Силистра се състои от 153 дружества в рамките на 7-те общински организации. От тях 68 са в градовете и 85 в селата. Запазва се тенденцията на съществуване на дружествата, както и в предния мандат, организирани в администрацията, училища и детски градини, както и на териториален принцип. Запазва се тенденцията броят на дружествата по селата да е по-голям от броя на дружествата в градовете. Общинските организации се представляват в Общото събрание от 27 делегати.
      През месец септември организацията на БЧК в Силистра е била инициатор и домакин на междуобластен семинар на тема „Организиране и мотивиране на доброволци на общинско и областно ниво в Български Червен кръст в условия на кризисна ситуация”. През месец ноември Екип за оценка на БЧК посети Силистренската организация, за да оцени високо работата на Областната структура, като са подчертани няколко основни неща, отличаващи я в сравнение с другите области – по показател покритие  е с най-голям среден брой членове на глава от населението, впечатление прави креативната и развиваща се във времето младежка структура, както и дейният и сплотен състав на новосформирания ДЕРБАК (Доброволен екип за действия при бедствия, аварии и катастрофи) в Силистра.      
      През 2014 год. Силистренската червенокръстка организация продължи да работи по програма „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица”, по проектите „Топъл обяд за деца”, „Работилница Идейница“ и „Здравословно хранене” (последният се реализира в училищата на областта със собствени средства). Проведена е кампания „Деца помагат на деца”, обхващаща уязвими деца извън институциите, застрашени да попаднат в детските социални заведения поради липса на родителски грижи.
      Провеждани са социалните услуги „Грижа за възрастни, самотно живеещи хора” (собствен ресурс на доброволци от Общинска организация на БЧК Тутракан), „Измерване на кръвно налягане, пулс, консултиране на Клубове на инвалида“, също в Тутракан, и извършвания от доброволци „Консултиране на нуждаещи се граждани от хуманитарно и социално подпомагане" в общинските организации в Алфатар, Ситово, Тутракан и Силистра“. В ход бе ежегодната акция „Пешеходец” и „Бъди внимателен на пътя – запази живот” в градовете Тутракан, Дулово и Силистра. Традиция са ежегодните кампании „Дари кръв, спаси живот” на Тутраканската организация. Факт е инициативата „Частица от теб може да бъде за някого целия свят” за популяризиране на донорството.
     Всяка година се прави превенция на водния травматизъм, реализирана от Тутраканската Червенокръстка организация в сътрудничество с местните медии, община Тутракан, НЧ „Н. Й. Вапцаров”. Редом с програми като „Дръж под око“, „Приятели с водата“, лятно училище „Синьо лято“  и др. През изминалата година са проведени обучения на 138 членове и доброволци на областната организация и 2 819 на БМЧК по различни теми, които дават не само умения и знания, но повишават и тяхната мотивация за работа.
     В началото на 2014 г. е приключена програмата „Разпределение на храни от интервенционните запаси на ЕС за най-нуждаещи се лица” с предоставянето на храни – 52 755 кг  на стойност 120 064 лв на 39 институционални бенефициенти с 2 804 настанени. Броят на подпомогнатите индивидуални бенефициенти през изминалата година е 2 804, от тях 141 самотни, болни и инвалиди – 118; 248 деца в неравностойно положение. За поредна година чрез Кампанията „Деца помагат на деца” бяха подпомогнати 46 уязвими деца, застрашени да попаднат в детските социални заведения поради липса на родителски грижи. Продължение има в развитието на механизма "Хранителна банка", при това чрез собствен ресурс, целящ подпомагане на уязвими граждани.
      Прави впечатление, че се увеличава броят на гражданите, търсещи съдействие и подкрепа от общинските организации на БЧК по въпроси, свързани с хуманитарно и парично подпомагане, с възможности за включване в различни програми и получаване на услуги. Местни доброволци са подпомагали и консултирали бенефициенти при попълването на документи за кандидатстване за хуманитарна помощ, поддържали са връзка със секретариата на ОС на БЧК за проследяване на резултите при разглеждане на постъпилите молби и съответните решения на Областния съвет. Особено активна при предоставяне на тази социална услуга са доброволците от общинските организации в Алфатар, Ситово, Тутракан и Силистра. Пак в тези общини са консултирани 74 нуждаещи се граждани от хуманитарно и социално подпомагане.