Стартира ежегодната национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда – 2015 година”

4/2/2015
 
        Областна администрация Силистра информира институциите и гражданите, че е актуална отворената покана на Министерството на околната среда и водите и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за участие в националната кампания „За чиста околна среда – 2015 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателния процес на младите хора.
       Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.
       Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС – град София е 20.02.2015 г. Поканата за участие към общини и кметства може да бъде изтеглена от интернет тук. Поканата за участие към училища, детски градини и обединени детски комплекси може да бъде изтеглена тук.
МОСВ И ПУДООС отправят покана за участие в 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2015 г “
на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ
 
     Кой може да кандидатства в конкурса: Участници в конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси.  За каква сума може да се кандидатства: за реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева ( с вкл. ДДС ) заучилища, детски градини, обединени детски комплекси.  Каква е целта на тазгодишната кампания: Целта на кампанията „За чиста околна среда 2015г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора , посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите , заявители на проектите.
    Какви са основните изисквания към съдържанието на проекта, необходимите за представяне документи и допустими разходи:                
    I.Челна страница със следните данни: 1.Вносител на проекта. 2.Точен адрес и телефони за контакт. 3.Искана сума за реализирането на проекта /с вкл.ДДС/
   II.Обяснителна записка –кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи.Желателно е проектът да е свързан пряко с учебния и / или възпитателен процес в съответното учебно заведение и предвиденият учебен материал, особено в раздел природа , човек и природа , опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други
   III.Времеви график за реализация на проекта, съобразен с предвидената крайна дата за реализация на дейностите по Кампанията – 30.10.2015г.
   IV.Брой на обхванатите от проекта деца от детските градини и ученици от съответните учебни заведения .
   V.План – сметка на необходимите разходи за реализацията на проекта.Стойностите са попълват с включен ДДС.
     ВАЖНО : Допустими разходи по проектите са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други. Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи. Стойностите са попълват с включен ДДС . 
     С най-висока оценка ще бъдат оценявани проекти , които в най-голяма степен показват приобщаване на децата към проекта, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати от участващите в проекта (като от децата и учениците , така и от съответните ръководители на проектите в учебните заведения), проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници и родители в следващите етапи, както и наличие на тясна връзка между посочените дейности в проекта и кампанията „Чиста околна среда“ на Министерството на околната среда и водите, в съответствие с цялостната стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у младите хора в насока опазване на природните ресурси на страната ни.
      Начин за кандидатстване: Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка на адрес : ПУДООС , София 1000 , ул. Триадица №4, ет.3, с краен срок за получаване в деловодството на ПУДООС: 20.02.2015 годинаЗа приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения – 20.02.2015 г.
     Няма да се приемат за въвеждане в деловодната система Заявления за участие в Кампанията „За чиста околна среда-2015г.“ донесени на ръка от Заявителите в деловодството на ПУДООС. Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 03.04.2015 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „За чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС - www.pudoos.bg
    ВАЖНО: В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители  / училища, детски градини и ОДК /, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2013г. и 2014г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на проекти в Кампанията „За чиста околна среда“ през 2015 г.  
      Допълнителна информация относно Кампанията „ За чиста околна среда – 2015 г. „ може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652.