Създават се условия държавните предприятия да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки

28/1/2015
 
        Правителството предлага на Народното събрание да допълни Закона за държавната собственост с текстове, които създават възможност държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки и сходни на тях процедури.
       Държавните предприятия и търговските дружества с преобладаващо държавно участие са не само възложители, но и потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и изпълнители по сключени договор в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Съществуващият към момента ред установява формална процедура, чиито срокове не са съобразени с възможността за участие тези дружества в процедурите по ЗОП. Дори при стандартната открита процедура, при която срокът за подаване на предложение за участие е 52 дни, е много трудно държавното предприятие или търговското дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да избере партньор за участие и да подготви офертата за участие в процедурата.
      Промяната предвижда правилата за избор на частен партньор да не се прилагат, когато държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала участват в търговски дружества, сключват договор за съвместна дейност или участват в граждански дружества, когато това е с цел участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, друга процедура за избор на изпълнител за услуга, строителство или доставка или за изпълнение на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство, или когато участват в дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от финансиращата институция.