Предложение на РИО на МОН – Силистра за държавен план – прием за учебната 2015 – 2016 г.

22/1/2015
 
               На 20. 01. 2015 г. се състоя заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Съгласувано бе предложението на началника на РИО – Силистра за приема след VІІ и след VІІІ клас за учебната 2015 – 2016 г.
Осем училища предлагат паралелки с прием след VІІ клас за интензивно изучаване на чужд език. Седем от тези училища са в Силистра и едно в Тутракан. Предвиждат се 15 паралелки, колкото и миналата година. Професионално образование се предлага в 6 от тях, а профилирано образование в 9 паралелки. Няма промени в общия брой паралелки и училищата спрямо миналото година. Нов момент е предлагането на две немски паралелки в ЕГ „П. Яворов” за сметка на френската паралелка и промяна на една от специалностите в ПГСУАУ „Ат. Буров” – тази година се предлага „Бизнес администрация”. Няма неудовлетворени предложения на училища. Предстои предложението за приема да бъде защитено пред Министерство на образованието и науката.
§  ПГ по СУАУ “Ат. Буров”(3 паралелки) – „Бизнес администрация”, „Икономическа информатика”, „Организация на туризма и свободното време” (с фр. ез.)
§  ПГМТ “Вл. Комаров”(1 паралелка) – „Компютърна техника и технологии”
§  ПГС “П. Пенев”(1 паралелка с две специалности) – „Архитектура и строителство” и „Недвижими имоти”
§  ПГПТ “Ев. Георгиев”(1 паралелка) – „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”
§  ПМГ “Св. Кл. Охридски”(3 паралелки) – „Природоматематически – Математика”, „Природоматематически - Биология и здравно образование”, „Информационни технологии”
§  ЕГ “П. Яворов”(3 паралелки с чуждоезиков профил) - Английски език и 2 паралелки Немски език
§  СОУ “Н. Й. Вапцаров”(2 паралелки) - Хуманитарен профил
§  СОУ “Й. Йовков”, Тутракан(1 паралелка) -  Природоматематически
               Максималният брой ученици във всяка паралелка е 26 ученици. Общият брой места в паралелките е 390. Очаква се за тези паралелки да кандидатстват между 35 и 40 % от седмокласниците, които в момента са 921. Приемът в тези паралеки става с единни за цялата страна приемни изпити по БЕЛ и математика и балообразуващи предмети определени от училищата. Класирането се извършва на три етапа от РИО. Прием след VІІІ клас в дневна форма на обучение в общините Силистра, Дулово, Главиница, Тутракан, Ситово и Кайнарджа предлагат 16 училища. Екипът на РИО – Силистра предложи общ брой планирани паралелки за областта 23и една паралелка за ученици със специални образователни потребности. Този брой е равен наминалогодишното планиране. При проведеното гласуване повече гласове спечели алтернативното предложение за изключване от приема след VІІІ клас на паралелката със специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” в ПГСУАУ „Ат. Буров”, Силистра. Така решението на комисията намали броя на планираните паралелки на 22.
Предложение за прием след VІІІ клас
§  ПЗГ “Добруджа” (1) – „Механизация на селското стопанство” и „Озеленяване и цветарство” (за ученици със СОП)
§  ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”, Средище(2) – „Земеделец”, „Механизация на селското стопанство”
§  ПГ по СС, Ситово(1 паралелка с две специалности) – „Пчеларство” и „Земеделец”
§  ПГС “П. Пенев”(1 паралелка с две специалности) – „Армировка и бетон” и „Вътрешни облицовки и настилки”
§  ПГПТ “Ев. Георгиев”(1 паралелка с две специалности) – „Промишлена естетика и дизайн” и „Екология и опазване на околната среда”
§  ПГМТ „Вл. Комаров”(1) – „Автотранспортна техника”
§  ПГЛП “П. Славейков”(1) – „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил»
§  ПГООТ, Дулово(3) – „Автотранспортна техника”, „Конструиране, моделиране и технология на облеклоот текстил»,„Механизация на селското стопанство”
§  СОУ “Хр. Ботев”, Тутракан(2) – „Програмно осигуряване”, „Малък и среден бизнес”
§  СОУ “Й. Йовков”, Окорш(1) – „Икономика и мениджмънт”
§  ОСУ “Дръстър”(1) – „Помощник – треньор”
§  СОУ “В. Левски”, Главиница(2) – Непрофилирана, Природоматематически профил
§  СОУ “В. Левски”, Дулово(3) – Непрофилирана, Природоматематически профил, Хуманитарен профил
§  СОУ “Хр. Ботев”, Паисиево(1) – Природоматематически профил
§  СОУ “Й. Йовков”, Тутракан(1) - Информационни технологии
             Максималният брой ученици в една паралека е 26. Максималният брой места в така редуцираните паралелки е 572. В момента в осмите класове в областта се обучават 573 ученици. Приемът в тези паралеки се извършва от самите училища по определени от тях балообразуващи предмети. Нов момент е въведеното професионално обучение за учениците в Социално педагогическия интернат “Хр. Ботев”, с. Варненци – паралелка „Озеленяване и цветарство” с обучение в VІІ и VІІІ клас.
              Задочно обучение – максимален брой места 315, 9 паралелки в 6 гимназии:
ПГМТ- Електрообзавеждане на производството, Машини и съоръженя за химическата и хранително-вкусовата промишленост
ПГС- Изолации в строителството, Бояджийски работи
ПЗГ- Растителна защита (2 паралелки)
ПГЛП- Производство на облекло от текстил
ПГСС, Ситово– Земеделец
ПГМСС, Средище-  Автотранспортна техника