110 пазачи в област Силистра сътрудничат за опазване на обществения ред в общините и кметствата

16/1/2015
 
        Екипи от Областна администрация Силистра връчиха актуализираните заповеди за заплащане на участниците в Национална програма „Сигурност" в общините от област Силистра.  В проверките по места се включи заместник областният управител Янка Господинова. Програмата осигурява заетост и доходи на безработни лица и цели подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в населените места.  За Област Силистра  преди няколко месеца бяха определени общо 110 места за длъжността „Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред” при пълно работно време за срок до 8 месеца.
          При набирането на предварителни заявки от общините от Област Силистра бяха заявени общо  198 работни места. С писмо ДРСЗ – Силистра Областна администрация бе уведомена, че за седемте общини са определени общо 110 места, на базата на които е направено разпределение по общини и населени места. Според указанията на МТСП с предимство са тези от тях, характеризиращи се с високи нива на безработица и на битова престъпност, както и в които липсва постоянно полицейско присъствие.
         След разпределението на квотата по общини и населени места в ДБТ – Силистра  са заявени необходимите работни места за набиране на кандидати, подбор и насочване към работодателя – Областна администрация. Наетите лица преминаха инструктаж от работодателя и от органите на МВР, след което за легитимиране при изпълнение на трудовите си задължения бяха снабдени с идентификационни карти по образец на Главна дирекция „Национална полиция”.
         Държавният бюджет осигури програмата със 17, 6 млн. лева с разчет за трудово възнаграждение в рамките на минималната за страната работна заплата и дължимите осигурителни плащания. Отделно от това през бюджетите на работодателите – Областните администрации, бяха осигурени средства за материални разходи – специално облекло, материали, помощни средства и др., както и за задължителните плащания по Кодекса на труда, които не се субсидират по ЗНЗ и осигуровките върху тях.
       Длъжностната характеристика на назначените включва сигнализиране на органите на МВР при рискове от извършване на престъпления, настъпване на бедствия, аварии, катастрофи. Според своите правомощия назначените съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и незаконни посегателства, незабавно уведомявайки органите на МВР. При необходимост оказват помощ на възрастни хора и на хора с увреждания.
       За периода м.юни-м.август 2014г. е първата обобщена информация за осъществените дейности и постигнатите резултати от лицата, наети по НП „Сигурност“ на територията на област Силистра. От справката, базирана на данни от ОД МВР-Силистра става ясно, че сумарно над 100 са сигналите, съдействията и проверките в общините на областта във връзка с рискове от извършване на престъпления и настъпване на бедствия, аварии и катастрофи.
     Сред примерите: уведомления за скъсани електрически проводници в населени места; сигнали за хора с каруци, берящи безразборно липов цвят в горски фонд в района на тутраканско село, и за образуван гьол в околностите на друго село, благодарение на който са предприети мерки за недопускане на къпане на деца в него.
      И още: сигнали за паша на животни на терените на селските футболни стадиони, както и за движение на каруци в сметищни райони, по бостани, пасища и насаждения с царевица. В населените места от общините Алфатар, Кайнарджа, Силистра, Ситово  и Дулово има над 70 съвместни проверки с органите на МВР на самотно живеещи възрастни лица.