Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“

18/11/2014
 
 
        Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати за одобрение в Европейската комисия окончателния вариант на програмата. Очаква се тя да бъде одобрена от Комисията до края на 2014 г.
       Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответните инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях:
- „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро; - „Подкрепа за периферни географски области най-силно засегнати от бедност” с бюджет 106 млн.евро; - „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн.евро; - „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 83 млн.евро; - „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 51 млн.евро; - „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн.евро; - „Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн.евро; - „Техническа помощ“ с бюджет 52 млн.евро.
      Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, градска среда и икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение.
        Финансовата подкрепа по ОПРР 2014 – 2020 г. е териториално балансирана. В програмата е включена нова приоритетна ос, насочена към развитието на периферни географски области, най-силно засегнати от бедност и социална изолация. Чрез тази приоритетна ос се цели намаляване на социално-икономическите различия на регионално ниво, преодоляване на неконкурентноспособната среда и постигане на ефект за преодоляване на негативните миграционни процеси. С инвестициите по програмата ще се подобри качеството на живот в градовете и ще се запази демографският потенциал на българските региони.
      Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони. Решението е прието неприсъствено.